Aktuellt

Nyhet
2018-11-20
Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över.
Pressmeddelande
2018-11-19
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-15
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-12
Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.
Pressmeddelande
2018-11-08
Lupp ger varje år regioner, kommuner och stadsdelar möjlighet att följa upp ungas levnadsvillkor på lokal nivå. Uppföljningen sker genom en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram och utvecklat under flera år och som riktar sig till unga i åldern 13–25 år. Många genomför regelbundet enkäten och över hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp.
Nyhet
2018-11-19
Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.
Nyhet
2018-10-29
I dagarna kommer cirka 2000 slumpmässigt utvalda ideella föreningar i Sverige att ta emot en enkät från MUCF.
Pressmeddelande
2018-10-29
EU och politiken som avhandlas i Bryssel och Strasbourg kan tyckas avlägsen, men är i allra högsta grad en del av vår vardag. Cirka 60 procent av besluten i en kommun har nämligen sitt ursprung i EU-direktiv. Traditionellt sett är valdeltagandet lägre i Europaparlamentsvalet, också när det gäller skolval.
Pressmeddelande
2018-10-28
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Nyhet
2018-10-23
MUCF skriver på Svenska Dagbladets ledarsida att föreningar som granskas och inte uppfyller kraven för statlig bidragsfinansiering nekas nya bidrag.
Pressmeddelande
2018-10-18
De nordiska länderna står idag inför stora sociala utmaningar där unga själva måste vara delaktiga i lösningarna. I många städer och kommuner i Norden sker olika former av dialog med unga. Men vi behöver stärka arbetssätten för att de ska bli mer inkluderade. Den 22–24 oktober anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK), en konferens för att ta fram en nordisk strategi för inkluderande och meningsfull ungdomsdialog.
Pressmeddelande
2018-10-12
Den här veckan får 9 000 personer i åldern 16–74 år en enkät hem i sin brevlåda. Den innehåller frågor om vilka möjligheter och hinder som unga i Sverige ser på demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid, samt vilka förväntningar som de har på framtiden. Genom att låta båda unga och äldre svara på frågor blir det möjligt att jämföra attityder och värderingar över tid och mellan olika generationer.

Sidor