Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

MUCF fördelar EU-bidrag till projekt som stödjer kompetensutveckling för personer som jobbar med unga. I programhandledningen kallas bidraget "mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare". Genom bidraget kan ni få möjlighet att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder.

Bidraget syftar till att ge personer som jobbar med unga möjlighet att delta i informell och icke-formell fortbildning för att stärka deras yrkesmässiga utveckling. Det ska också bygga upp och förbättra deltagande organisationer och utveckla kvalitativt ungdomsarbete på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

Ansökningstider 

Ansökningarna öppnar inom kort och stänger 1 oktober 2024 klockan 12.00. 

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Det här kan bidraget gå till

Bidrag går till internationella projekt som bidrar till kompetensutveckling för personer som jobbar med unga, professionellt eller på frivillig basis. Det kan vara personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar i rollen som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller annan typ av resursperson. 

Ett projekt måste innehålla en eller flera kompetensutvecklingsaktiviteter. Exempel:

  • Studiebesök, utbyten och andra typer av uppdrag som till exempel jobbskuggning.
  • Nätverkande och gemenskapsbyggande aktiviteter mellan personer som jobbar med unga
  • Utbildningskurser, seminarier och workshoppar som stöder kompetensutveckling, kunskapsbyggande och utbyte av goda arbetsmetoder 

Aktiviteterna måste genomföras i något av de deltagande organisationernas hemländer och deltagare från den svenska organisationen måste delta vid varje aktivitet. Upp till 50 personer får delta och det finns ingen åldersgräns.
  
Inom projekttiden, innan aktiviteterna äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedande besök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum.

Utöver kompetensutvecklingsaktiviteter kan ett projekt även innehålla systemutveckling och utåtriktad verksamhet. Det kan till exempel handla om att ta fram olika verktyg och metoder samt mer riktade och strategiska spridningsaktiviteter.  

Det är viktigt att projekten utformas utifrån organisationernas och deltagarnas behov. Projekten ska ha en tydlig effekt på deltagarna samt på deltagarnas ungdomsverksamheter. 

Bidraget kan inte gå till vinstdrivande verksamhet, akademiska studieresor, turistresor, festivaler, föreställningsturnéer eller stadgeenliga möten.

Mer information om vilka regler och villkor som gäller finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Projektets längd och starttid

Projektet kan pågå i minst 3 och max 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Själva kompetensutvecklingsaktiviteterna kan pågå i minst 2 dagar och max 60 dagar, exklusive resdagar.

För ansökningsomgången som stänger i februari ska projektet påbörjas tidigast den 1 juni och senast den 31 december samma år. För ansökningsomgången som stänger i oktober ska projektet påbörjas tidigast den 1 januari och senast den 31 maj följande år. 

Ni kan söka bidraget

Bidrag från MUCF kan sökas av organisationer som är etablerade i Sverige.

Det kan vara ideella föreningar och icke-statliga organisationer, sociala företag och organisationer som arbetar med samhällsansvar samt kommunala, regionala och statliga verksamheter. Det är viktigt att organisationerna drar nytta av sitt deltagande och projektet bör därför ligga i linje med organisationens behov och mål.

Bidraget kan även sökas av en informell ungdomsgrupp bestående av minst fyra ungdomar i åldern 13 till 30 år som arbetar med ungdomsverksamhet. Det kan till exempel vara en grupp unga som bedriver verksamhet för andra unga men inte nödvändigtvis inom en organisation. 

Mer information om vilka som kan söka bidraget finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att ni har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ Ungdom. Mer information om vilka länder som kan delta finns i del B om bidraget i programhandledningen

Hitta internationella partners
Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Bidragets storlek

Hur mycket bidrag ett projekt beviljas beror flera olika faktorer. Vissa kostnader ersätts med schablonbelopp medan andra ersätts för faktiska kostnader. 

Ni kan bland annat få bidrag för: 

  • Organisatoriska kostnader med koppling till genomförandet av aktiviteterna
  • Förberedande besök inför aktiviteterna
  • Kostnader för resa till och från den ort där aktiviteterna hålls
  • Kostnader för uppehälle under aktiviteterna (boende, mat, et cetera) 
  • Inkluderingsstöd för deltagare med begränsade möjligheter
  • Kostnader kopplade till kompletterande verksamhet i form av systemutveckling och utåtriktad verksamhet
  • Andra särskilda kostnader såsom visum och viseringsrelaterade kostnader

Mer information om hur projektbudgeten räknas ut finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Mer information om programmets budget finns på: Budget Erasmus+ 

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget, vilka villkor som gäller och hur du gör för att söka om bidrag: Erasmus+ Programhandledning 2023

Del i programhandledningen som rör det här specifika bidraget: Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar:

Läs mer om prioriteringarna i del A av programhandledningen

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.