Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamhet

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ska gå till verksamheter som arbetar långsiktigt med rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

Ansökan stängde 30 september 2021.

Ansökan

Bidrag kan lämnas till ideella organisationer och stiftelser där verksamheten drivs:

 • utan vinstsyfte
 • med tydliga mål och metoder
 • med långsiktig inriktning med personer som har kunskap om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området.

Verksamheten inom organisationer och stiftelser ska stödja sig på demokratins idéer. Ideella organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda.

Gör din ansökan i MUCF:s ansökningssystem som du kommer till här.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med bidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Verksamheten ska bedrivas genom att ge gratis rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Verksamheten ska också driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän information och rådgivning. Den här typen av verksamheter brukar kallas antidiskrimineringsbyråer.

Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter. Det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • och ålder.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

 • att verksamheterna är geografiskt spridda över hela landet
 • redan pågående verksamhet.

För närvarande finns 18 antidiskrimineringsbyråer.

Bidragets storlek

För verksamhetsåret 2020 fördelades 28 miljoner kronor till 18 antidiskrimineringsbyråer. Alla verksamheter som fick bidrag fick ett lika stort belopp vardera.

Bidraget får användas till kostnader för personal, verksamhet, resor, kompetensutveckling samt administration och revision. Antidiskrimineringsverksamheterna får fördela bidraget på olika budgetposter efter verksamhetens behov. I redovisningen till oss måste däremot verksamheterna visa hur bidraget har använts.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

Nyckelord
Bidrag
Ansökningsperiod
-

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: