Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Prata EU med unga

Snart är det dags för val till Europaparlamentet. Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Som inspiration och vägledning i arbetet tar vi fram olika former av stöd och insatser för HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. Använda, mixa och anpassa stödet som det passar dig och unga i din närhet.

Prata EU är en hel verktygslåda för dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Den består av en webbutbildning, metoder och övningar. 

För vem? Prata EU passar utmärkt som stöd inför och i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.

EU är din vardag - En lärarhandledning i EU-kunskap

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor, EU och det som händer i Europa. I EU är din vardag - En lärarhandledning i EU-kunskap får du inspiration och vägledning i hur du som lärare kan engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati. 

För vem? Handledningen är avsedd att stödja lärare på högstadiet och gymnasiet. Den kan också vara till hjälp för skolor som deltar i EU-skolvalet samt för skolors systematiska arbete med skolans demokratiuppdrag.

Ladda ner ditt exemplar!

EU är din vardag har tagits fram av Göteborgsregionen på uppdrag av MUCF.

Prata politik

Prata politik är fullmatad med övningar till arbetet med demokratiska samtal i skolan. Vi ger tips på hur ni kan förbereda, genomföra och följa upp aktiviteter med inbjudna politiska partier och ungdomsförbund. Här finns också goda råd från Sveriges elevkårer och Elevernas riksförbund. 

För vem? Prata politik vänder sig främst till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Ladda ner ditt exemplar!

Prata politik finns även översatt till engelska. Välkommen att ladda ner ditt exemplar!

Prata politik gavs ut första gången 2014 och reviderades inför valet 2022. 

Varför bry sig om demokratin? 

Stärk ungas engagemang i demokratifrågor

Varför bry sig om demokratin? är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg. Målet är att öka ungas engagemang i demokrati- och samhällsfrågor och få dem att förstå att deras engagemang är viktig för samhällets utveckling. Syftet är också att eleverna ska förstå hur de kan omsätta sitt engagemang i praktiken - att "göra verkstad" av sina tankar och idéer.

För vem? Varför bry sig om demokratin? vänder sig till elever på högstadie- och gymnasienivå. 

Ladda ner ditt exemplar här!

Lärarhandledningen är baserad på UNIK-metoden som Västerås stad har utvecklat. Handledningen är framtagen i samarbete med MUCF. 

Redaktionen

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik. Redaktionen är undervisningsmaterialet där elever genom praktiska uppgifter får möjlighet att lära mer om och möta demokratin!

Materialet består av tolv uppdrag som respektive nyhetsredaktion ska ta sig an. Upplägget bygger på att elever och lärare investerar en del tid och arbetar i ett längre temaarbete kring demokrati. Det går också bra att använda materialet som en uppgiftsbank där ni väljer ut en eller flera uppgifter som kompletterar terminens övriga undervisning. 

För vem? Redaktionen vänder sig främst till elever på gymnasienivå, men funkar också utmärkt till grundskolans senare årskurser.

Redaktionen finns digitalt och i två delar:

Redaktionen har tagits fram av Göteborgsregionen på uppdrag av MUCF.

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. Finns det någon fråga som du och dina vänner brinner för? Något stort eller litet? Oavsett om det handlar om att förändra världen, din stad, by, skolan eller fritiden så är ditt engagemang viktigt!

Demokratihandboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Den innehåller både exempel och frågor som ger stöd till läsaren. 

För vem? Demokratihandboken kan användas i undervisningen på högstadiet och gymnasiet, eller som stöd för att utveckla en meningsfull fritid tillsammans med unga. 

Ladda ner ditt exemplar!

Demokratihandboken finns även översatt till engelska. Välkommen att ladda ner ditt exemplar!

I december 2020 tog MUCF över rättigheterna till Demokratihandboken från Allmänna Arvsfonden. Därefter har MUCF bearbetat och uppdaterat den.  

Prata demokrati

Efter Skolval 2018 och 2019 visade utvärderingen att anpassad skola och yrkesutbildningar på gymnasienivå saknar undervisningsmaterial, framtaget för deras elever. Därför finns Prata demokrati! 

Syftet är att elever ska tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor. Några av rubrikerna är demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Frågor om demokrati rör ju alla och här finns övningar för flera olika ämnen.

För vem? Elever och lärare i anpassad skola och yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Prata demokrati finns i tre delar:

Prata demokrati är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör, på uppdrag av MUCF. 

Demokratimentorsnätverket

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd ett Demokratimentorsnätverk. Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans roll i demokratin/skolans demokratiska uppdrag. Det gör nätverket genom inspirations- och kunskapsträffar – öppna för alla med koppling till skolans värld. Nätverket skapades under 2022 som ett stöd inom Skolval 2022  och drivs nu vidare utifrån en bredare demokratiansats. Här kan du läsa mer om Demokratimentorsnätverket. 

På bilden ser du några av de personer som ingår i vårt nätverk med demokratimentorer. Lär känna våra demokratimentorer.

Bild på Demokratimentorsnätverket