Hoppa till huvudinnehåll
 

Stora skillnader i ekonomiska villkor bland unga vuxna

Nyhet -

Ungefär en av tio unga vuxna har en inkomst som ligger under gränsvärdet för vad som krävs för en skälig levnadsstandard och ungefär var fjärde ung vuxen har vid ett eller flera tillfällen under de senaste tolv månaderna haft svårigheter att klara sina löpande utgifter.

Det framgår av rapporten Ett liv som andras – om ungas ekonomiska utsatthet som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram. Rapporten uppmärksammar den ekonomiska situationen för unga vuxna i åldern 20–25 år och resultaten visar att de allra flesta inom gruppen har goda levnadsvillkor men att det finns stora skillnader inom ungdomsgruppen.

Rapporten visar att unga som bor själva är ekonomiskt utsatta i högre utsträckning än de som bor kvar med sina föräldrar. Särskilt hög är andelen utsatta bland ensamstående tjejer med barn. En annan viktig faktor är födelseland. Utsattheten är betydligt högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.

Rapporten synliggör också att det finns grupper av unga som står utanför socialförsäkringssystemen och att unga som är arbetslösa, sjuka eller föräldralediga löper större risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Unga med psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar är särskilt utsatta då de ofta möter större utmaningar i sitt försök att etablera sig i arbetslivet. Det finns också oroande tecken på ökad skuldsättning bland unga vilket kan leda till långvariga negativa konsekvenser.

Mot bakgrund av resultaten i rapporten ser MUCF flera områden där det finns behov av insatser för att skapa bättre förutsättningar för alla unga vuxna. Bland annat belyser myndigheten att arbetet med att förbättra möjligheterna till etablering för unga som varken arbetar eller studerar är av stor vikt. Det finns även behov av flera åtgärder och insatser för att stärka förutsättningar till etablering för unga med funktionsnedsättning och att minska risken för kraftig skuldsättning i ungdomsgruppen.

Läs rapporten:
Ett liv som andras – om ungas ekonomiska utsatthet