Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Slutrapportering

Olika sätt att slutrapportera

Beroende på när din projekt genomförts ska du slutrapportera ditt projekt på olika sätt.

Slutrapportering projekt 2014-2020

Slutrapportering projekt 2021-2027

Att tänka på i korthet

Declaration on Honour 

Declaration on Honour (DoH) ska undertecknas av sökande organisations firmatecknare/juridiska representant. Signaturen i DoH får INTE vara inklistrad i dokumentet – förtyckt namn och signatur ska självfallet överensstämma.

Kostnader som ska redovisas med kvitton

Eventuella kostnader ni beviljats för ”Exceptional Costs” och ”Complementary Activities” ska alltid redovisas med kvittokopior på slutrapportsnivå. Bifoga en sammanställning över kostnaderna där de aktuella summorna anges i euro. Omräkning till euro av kostnader som uppkommit i andra valutor måste göras av stödmottagaren. Omräkning ska göras till den månatliga växelkurs som fastställts av EU-kommissionen och som är tillgänglig via deras webbplats den dag då projektbidraget överfördes av MUCF till stödmottagarens bankkonto. För att omvandla kostnadernas växelkurs till euro ska EU-kommissionens valutaomvandlare användas.

Exchange rate (InforEuro)

OBS! Var noga med att spara kvitton på de inköp som görs med projektets medel eftersom dessa kan komma att krävas in för redovisning vid en eventuell fördjupad kontroll eller revision av projektet.

PASS/Volontärdatabasen

Vid genomförande av volontärprojekt, tänk på att lägga in deltagarna/volontärerna i PASS så snart som möjligt (i ESC31: Solidaritetsprojekt ska de läggas in redan i ansökningsstadiet).

Bifoga underskriven deltagarlista

Signerad deltagarlista med namn, födelsedatum och e-postadress ska bifogas för varje aktivitet. Använd gärna en deltagarlista per land och grupp.

Uppdatera sammanfattningen med projektets resultat

Sammanfattningen ska innehålla information om hur projektet gick och skrivs i slutrapportsformuläret under del 2, ”Project Summary”. Den ska vara skriven på engelska och kort beskriva hur projektet genomförts utifrån områdena ”Objectives” (måluppfyllelse), ”Activities” (sammanfatta de aktiviteter ni genomfört) samt ”Impact” (vilken effekt och påverkan projektet haft). 

Hör av er till MUCF vid ändringar 

Oförutsedda händelser i projekt kan alltid inträffa (till exempel flytt av aktivitetsdatum, byte av volontärer etc.) men då är det viktigt att höra av sig till handläggare på MUCF och få eventuella ändringar i projektet godkända. Detta för att inte riskera att göra otillåtna ändringar som kan leda till att organisationen blir återbetalningsskyldig av projektmedel.