Hoppa till huvudinnehåll
 

Statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Vi tar fram statistik om unga som varken arbetar eller studerar för att öka kunskapen om gruppen och ge underlag till de som arbetar för att stötta unga till jobb eller studier. Statistiken är unik i det att den bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Definitionen för unga som varken arbetar eller studerar är: Unga mellan 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

  1. Inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020)
  2. Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Den senaste statistiken från 2017 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007. Totalt rör det sig om cirka 140–170 000 individer. För 2017 rör det sig om totalt 157 080 individer, varav 71 250 individer i åldersgruppen 16-24 år (6,78 procent) och 85 830 individer i åldersgruppen 25-29 år (11,69 procent).

I databasen finns alla siffror för åren 2007–2017 uppdelade på kommun, län och för hela riket. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Statistiken används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med unga.

OBS! Siffrorna för 2015 och framåt är inte jämförbara med tidigare års siffror. Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000-12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007-2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade och därför är siffrorna för 2015 och senare inte jämförbara med tidigare siffor.

Hur ser det ut i din kommun?

Här kan du ta fram statistik för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. Du kan också välja statistik utifrån ett antal kategorier.

Invandrat under året

Blivit folkbokförda i Sverige. Kategorin är ömsesidigt uteslutande mot alla övriga kategorier.

Statliga arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nystartsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin.

Kommunalt stöd

Innehar försörjningsstöd.

Kombination statliga åtgärder och kommunalt stöd

Har under året haft både statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd.

Föräldraledig på garantinivå

Endast föräldraledighet på grund- och garantinivå. Föräldraledighet med ersättning på sjukpenninggrundande inkomstnivå är exkluderad.

Sjuk eller funktionsnedsatt

Får aktivitetsersättning, sjuk- eller rehabiliteringspenning.

Okänd aktivitet

Uppfyller alla kraven för uvas men har inte kunnat kategoriseras i någon av de övriga kategorierna. Kategorin är uteslutande mot alla övriga kategorier.

***

Det är för få individer i undergruppen och antalet kan inte visas av sekretesskäl.
Kön
Ursprung
Ålder
2019, Alla
16-24 år 25-29 år
Antal Andel Antal Andel
Alla 64 215 6,2 % 81 504 11,0 %

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: