Hoppa till huvudinnehåll
 

Statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Kön
Ursprung
Ålder
2022, Alla
16-24 år 25-29 år
Antal Andel Antal Andel
Alla 58 516 5,5 % 73 264 11,0 %

Vi tar fram statistik om unga som varken arbetar eller studerar för att öka kunskapen om gruppen och ge underlag till de som arbetar för att stötta unga till jobb eller studier. Statistiken är unik i det att den bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Definitionen för unga som varken arbetar eller studerar är: Unga mellan 16 och 29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

  1. Inte haft arbetsinkomster över ett basbelopp (48 300 kr 2022). 
  2. Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Den senaste statistiken från 2022 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög, men har sjunkit något. Under hela perioden sedan mätningarna började (2007) har antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgått till 130–170 000 individer. För 2022 rör det sig om totalt 131 780 individer, varav 58 516 individer i åldersgruppen 16–24 år (5,5 procent) och 73 264 individer i åldersgruppen 25–29 år (11 procent)

I databasen finns alla siffror för åren 2007–2022 uppdelade på kommun, län och för hela riket. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Statistiken används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med unga.

I statistiken exkluderas gränspendlare. Gränspendlare är personer som finns registrerade i svenska register, men som arbetar i ett land som gränsar till Sverige. Från och med år 2015 är gränspendlare till Norge, Finland och Danmark borträknade. För åren 2007-2014 är gränspendlare till Norge och Danmark borträknade. Det innebär att de kommuner som har många gränspendlare till Finland inte fullt ut har jämförbara siffror över hela tidsperioden. 

Hur ser det ut i din kommun?

Här kan du ta fram statistik för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. På riksnivå och länsnivå kan du också välja statistik utifrån ett antal kategorier. På kommunal nivå kan du få fram statistik över dem som har okänd aktivitet. 

Invandrat under året

Blivit folkbokförda i Sverige. Kategorin är ömsesidigt uteslutande mot alla övriga kategorier.

Statliga arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nystartsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin.

Kommunalt stöd

Innehar försörjningsstöd.

Kombination statliga åtgärder och kommunalt stöd

Har under året haft både statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd.

Föräldraledig på garantinivå

Endast föräldraledighet på grund- och garantinivå. Föräldraledighet med ersättning på sjukpenninggrundande inkomstnivå är exkluderad.

Sjuk eller funktionsnedsatt

Får aktivitetsersättning, sjuk- eller rehabiliteringspenning.

Okänd aktivitet

Uppfyller alla kraven för uvas men har inte kunnat kategoriseras i någon av de övriga kategorierna. Kategorin är uteslutande mot alla övriga kategorier.

***

Det är för få individer i undergruppen och antalet kan inte visas av sekretesskäl.