Hoppa till huvudinnehåll
 

Integritetspolicy

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Därför har myndigheten kontakter med många andra inom den offentliga och privata sektorn samt med enskilda personer.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, (General Data Protection Regulation, GDPR,) började tillämpas i Europeiska unionen den 25 maj 2018. DSF ersätter personuppgiftslagen (1998:204). DSF innebär strängare krav på hur vi ska behandla dina personuppgifter. Dina rättigheter förstärks med krav på exempelvis information, insyn och rättelse av felaktigheter.

MUCF värnar om din integritet och att behandlingen av dina personuppgifter sker rättssäkert och korrekt. I denna integritetspolicy förklarar vi närmare vad DSF innebär. Vid vissa avsnitt finns en hänvisning till relevant artikel i DSF om du vill läsa mer. Du kan givetvis också alltid kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Det rör sig därför om ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-post. Det är också annan information som kan kopplas till dig som samordningsnummer, fastighetsbeteckning, medlemskap eller anställning i en förening. Om du kan identifieras på en bild är även den att anse som en personuppgift (artikel 4 punkten 1).

Hur får myndigheten personuppgifter?

Vanligtvis lämnar du själv dina personuppgifter till oss. Det gäller exempelvis när du besöker vår webb, skickar ett mail eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Då lämnar du personuppgifter om dig själv. Det gäller också om du skickar post till oss eller lämnar handlingar när du besöker oss.

Regeringen bestämmer myndighetens uppdrag. De kan därför hända att vi behöver samla in personuppgifter om dig för något ändamål som styrs av vårt uppdrag. Detta sker oftast frivilligt och vi informerar givetvis dig om varför. Den normala rättsliga grunden är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Hur myndigheter ska hantera personuppgifter kan du läsa mer om hos Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se/.

Allmänna handlingar

Alla handlingar – med eller utan personuppgifter- som kommer in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Det styrs av offentlighetsprincipen som är grundläggande i offentlig förvaltning. Det gäller oavsett om det är digitala eller fysiska handlingar. Allmänna handlingar ska bevaras och gallras (tas bort) enligt de regler som finns i arkivlagstiftningen. 

Vill du vara anonym?

Om du vill kontakta oss och vara anonym rekommenderar vi att du ringer till oss. Skälet är att alla mail, handlingar och annan korrespondens som du skickar in eller lämnar till myndigheten i regel blir allmänna handlingar.

Personuppgiftsansvarig

När MUCF behandlar dina personuppgifter är myndigheten personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi bestämmer ändamålen för behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt och korrekt. Vi ska kunna visa för Integritetsskyddsmyndigheten att DSF följs (artikel 4 punkten 7).

Att behandla personuppgifter. Vad är det?

Att behandla en personuppgift innebär att göra något med uppgiften. Det är ett vitt begrepp som kan gälla en åtgärd eller en kombination av åtgärder exempelvis samla in och registrera, lagra bearbeta, gallra eller arkivera. (artikel 4 punkten 2).

Myndigheten får inte samla in och behandla dina personuppgifter utan att det finns någon regel som beskriver för vilket ändamål i DSF eller annan lagstiftning som tillåter det.

För vilka ändamål?

MUCF får bara behandla dina personuppgifter om det finns ett utpekat ändamål i DSF eller annan lagstiftning. Med det menas att vi måste ha rättslig grund för behandlingen. Vanligtvis lämnar du dina personuppgifter frivilligt. Några exempel är när du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäla dig till en konferens. Då är den rättsliga grunden samtycke.

Ett annat ändamål är om du är part i ett avtal och därför lämnar dina personuppgifter. En ansökan om statsbidrag innebär en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut. I dessa fall har vi en myndighetsutövande uppgift som är ändamålet med behandlingen. DSF räknar även upp andra ändamål (artikel 6).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

MUCF behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifterna kommer sedan att gallras eller bevaras enligt reglerna i arkivlagstiftningen.

Din rätt

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som MUCF registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med MUCF). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Adressen till MUCF är:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

E-postadressen är registrator(at)mucf.se.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn tagen till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur MUCF behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med dina klagomål.