Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga från de nationella minoriteterna

MUCF arbetar för att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

Insatser för engagemang och inflytande

MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer. I uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer. 

Under hösten 2021 genomfördes en styrelseutbildning för de nationella minoriteternas ungdomsförbund samt digitala ungdomsträffar för unga från de nationella minoriteterna. I samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund planerar MUCF för 2022 års insatser.

Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

MUCF tog under hösten 2021 fram en vägledning för att hjälpa kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta med inflytande och samråd för barn och unga från de nationella minoriteterna.

Under 2022 ska MUCF fortsätta utveckla och sprida materialet.

Vägledningen för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande hittar du här.

Om nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Samerna är dessutom erkända som urfolk. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

Av lagen framgår bland annat det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Vidare framgår att myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Myndigheterna ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter.

Läs mer om de nationella minoriteterna på minoritet.se