Hoppa till huvudinnehåll
 

Under tiden ni genomför LUPP

Att genomföra ungdomsenkäten LUPP

Själva genomförandet av enkäten sker varje höst mellan den 1 oktober och den 30 november. Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten.

LUPP-portalen

Undersökningen görs i verktyget LUPP-portalen som kommunens samordnare får tillgång till i samband med att undersökningen ska genomföras.

I LUPP-portalen kan du följa insamlingen i realtid. Efter avslutad undersökning kan du se resultaten och genomföra enklare analyser och presentationer.

Att tänka på när ni genomför LUPP

Informera deltagarna

De som ska svara på enkäten ska få information om vad det är för undersökning och varför den görs. Använd gärna filmen ovan! Det är också viktigt att berätta hur deras svar kommer att användas. Ett sätt att skapa förtroende är att visa vad LUPP kan leda till för förändringar, exempel finns i nämnda film.

Stötta skolorna

Om insamlingen sker genom ett samarbete med en skola är det nödvändigt att stötta lärare och annan skolpersonal i möjligaste mån. Träffa personalen innan och diskutera varför undersökningen görs och vad de behöver för att stötta de unga som ska fylla i enkäten på bästa sätt.

Använd lektionstid och sätt undersökningen i ett större sammanhang. LUPP kan till exempel användas som ett lärande tillfälle om ungas inflytande och möjlighet att göra sin röst hörd.

Var om möjligt på plats

I möjligaste mån är det bra att vara på plats när undersökningen genomförs. Om du är på plats kan du underlätta för deltagarna så att de snabbt kan ställa frågor och få stöd om de stöter på problem. Det är oftast samordnaren och den eventuella arbetsgruppen som har mest sakkunskap om varför undersökningen görs och hur enkäten ser ut tekniskt och innehållsmässigt.

Stötta enskilda

Ha en beredskap för att stötta enskilda deltagare i att fylla i enkäten, till exempel att tolka ord eller frågor. Ibland kan deltagaren behöva pausa enkäten och göra ett avsnitt i taget. En tidig dialog med skolorna kan hjälpa samordnaren att få en uppfattning om hur många deltagare det rör sig om och vilken typ av stöd de behöver.

Krävs vårdnadshavares samtycke för att unga ska delta i LUPP?

Mot bakgrund av att vårdnadshavare i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta större hänsyn till den unges synpunkter och önskemål kräver MUCF inte vårdnadshavares godkännande för att unga ska få delta i enkäten. MUCF rekommenderar dock att vårdnadshavare till unga under 15 år i god tid får information om att enkäten kommer att göras, vilka områden enkäten berör och att inga personuppgifter som namn, adress, e-postadresser, telefonnummer kommer att anges i enkäten.

Hantering av personuppgifter

Vid insamling av personuppgifter utgår MUCF från den lagliga grunden om allmänt intresse. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats går det att läsa att alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter enligt regeringens mening är av allmänt intresse och innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten.

Följ undersökningen

Genom LUPP-portalen kan er samordnare följa insamlingen, vilka skolor som har genomfört enkäten och vilka som kan behöva extra stöd.

Elektroniska enkäter och pappersenkäter

Alla kan välja att använda sig av pappersenkäter som ett komplement till webbenkäten. Pappersenkäter kan skickas hem till målgruppen eller distribueras på annat sätt. Pappersenkäter kan också användas för att genomföra enkäten i skolan.

Tänk på att pappersenkäter måste vara överförda till den elektroniska versionen innan enkäten stängs den 1 december. Det arbetet ansvarar den lokala samordnaren för.

Deltagar-ID

Deltagar-ID är en funktion som kan användas för att se vilka individer som har fyllt i enkäten. Vid postutskick eller vid undersökningar som går utanför skolan kan det vara ett sätt att identifiera vilka som redan har besvarat och vilka som kan behöva påminnas. Det kan också användas för att premiera dem som svarat.

Deltagar-ID kan inte kopplas ihop till enskilda svar, det är endast ett sätt att följa upp hur insamlingen av svar går. Användande av deltagar-ID kräver administration från dig som samordnar undersökningen lokalt.

MUCF stöttar

MUCF ansvarar för det övergripande stödet till alla som genomför LUPP. Det är dock den deltagande kommunen, stadsdelen eller regionen som ansvarar för det lokala förankringsarbetet och själva insamlingen. Diskutera gärna era förutsättningar och behov med oss så hjälper vi er att fundera kring hur ni kan arbeta med hjälp av våra verktyg.