Hoppa till huvudinnehåll
 

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer. Ansökan stängde 16 april 2019.

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas här i samma system som du gjorde din ansökan i.

Redovisningen ska innehålla

 • Ekonomisk redovisning.
 • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

 • Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.
 • Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor.
 • Prisbasbelopp 2019: 46 500 kronor.

Dokument

Mall försäkran kommuner – projektbidrag

Projekt beviljade fr.o.m. januari 2019

Mall revisorsintyg, lekmannarevisor, projektbidrag

Mall revisorsintyg, kvalificerad revisor, projektbidrag

Om bidraget

Bidraget kunde sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation). Bidrag kunde lämnades för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kunde inte sökas av kommuner eller landsting.

Det här kunde bidraget gå till

Bidraget kunde gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Bidraget kunde inte gå till projekt som har utsatta EU/EES-medborgare som målgrupp.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterade projekt som:

 • genomfördes tillsammans med en kommun eller ett landsting,

 • involverade romska flickor och kvinnor,

 • gav förutsättningar för långsiktiga effekter.

Våren 2019 prioriterades även projekt där:

 • kostnaden för projektet inte översteg 150 000 kronor
 • projektet inte hade några lönekostnader
 • projektet hade max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
 • det sökta beloppet användes för aktiviteter.

Krav som ställs på projektansökningar

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

Nyckelord
Bidrag
Ungas hälsa

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: