Hoppa till huvudinnehåll
 
Finansieras av Europeiska unionen

Utlysningar och ansökningstider i CERV

MUCF sprider information om CERV och stöder organisationer i deras ansökningsprocess. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss. På den här sidan listar vi de ansökningar som just nu är öppna.

Notera att bidragen söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel; European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST).

Samlingssida för finansiering och anbud: European Commission: Funding & tenders opportunities

Pågående utlysningar

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children. Deadline 29 maj 2024.

Syftet med utlysningen Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children är att förebygga och bekämpa könsbaserat våld mot kvinnor och flickor i all deras mångfald och förebygga och bekämpa all typ av våld i hemmet, inklusive genom att främja de standarder som fastställs i Europarådets konvention om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Syftet är också att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, ungdomar och andra riskgrupper, såsom HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning/variation. 

Syftet är dessutom att stödja och skydda alla direkta och indirekta offer för de former för de former av våld som avses i syftena ovan såsom offer/överlevare för våld i hemmet som utövats inom familjen eller i intima relationer, inklusive barn som blivit föräldralösa till följd av hemmet brott, och stödja och säkerställa samma skyddsnivå i hela unionen för offer/överlevare för könsbaserat våld.

Utlysningen har fyra specifika prioriteringar:

 1. Stödja utvecklingen av storskaliga, integrerade åtgärder för att bekämpa könsbaserat våld och uppnå långsiktiga och strukturella förändringar med en bred geografisk täckning.
 2. Skydda och stödja offer och överlevande av könsrelaterat våld, inklusive barn.
 3. Förebygga könsbaserat våld, i hemmet, i intima relationer och online, inklusive genom riktade handlingar med förövare för att förebygga framtida våld och bekämpa toxisk/giftiga maskuliniteter.
 4. Få integrerade barnskyddssystem att fungera i praktiken.

Kriterier för att söka:

 • Sökande kan vara både en civilsamhällesorganisation och offentlig aktör.
 • Registrerad inom EU och all aktivitet ska ske inom EU.

För att söka inom prioritet ett (1) behöver också dessa kriterier följas:

 • Icke-vinstdrivande koordinerande sökande.
 • Transnationellt partnerskap/konsortium i ansökan.
 • Ansökan måste inneha minst två sökande parter från två olika medlemsländer.
 • Ansökans budget får inte vara mindre än 1 000 000 euro och inte högre än 2 500 000 euro.

För att söka inom prioritet två, tre och fyra (2, 3 och 4) behöver också dessa kriterier följas:

 • Icke-vinstdrivande koordinerande sökande.
 • Nationellt eller transnationellt partnerskap/konsortium i ansökan.
 • Ansökan måste inneha minst två sökande parter.
 • Ansökans budget får inte vara mindre än 100 000 euro och inte högre än 1 000 000 euro.
Strengthening the remembrance of the Holocaust, genocide, war crimes and crimes against humanity to reinforce democracy in the EU. Deadline 6 juni 2024.

Utlysningen "Strengthening the remembrance of the Holocaust, genocide, war crimes and crimes against humanity to reinforce democracy in the EU" vill stöda projekt som utforskar och utbildar om definierande händelser i modern europeisk historia, såsom till exempel Förintelsen och andra brott mot mänskligheten och konsekvenser av auktoritära och totalitära regimer. 

Bakgrund: Arvet från den europeiska historien är en avgörande pelare i de värderingar som den Europeiska unionen står för. Dessa värderingar utmanas i en tid som präglas av historisk snedvridning och revisionism, en återgång till kriget i Europa på grund av den ryska aggressionen mot Ukraina och en aldrig tidigare skådad ökning av antisemitism och andra former av hat i Europa.

Hågkomst och utbildning om gemensamma europeiska erfarenheter från 1900-talet blir ännu mer relevanta för alla delar av samhället, särskilt för nästa generation och människor i maktpositioner.

Inom den här utlysningen uppmuntras projekt att hitta nya sätt att minnas och utbilda om dessa brott för att skydda samhället mot återkommande hot om hat, antisemitism, rasism, främlingsfientlighet, antiziganism och HBTQI-fobi. 

Projekt uppmuntras att leta efter nya undervisningsmetoder och moderna former av utbildning om historiska händelser inklusive Förintelsen. Dessa inkluderar orsakerna och konsekvenserna av auktoritära och totalitära regimer, motstånd mot dessa regimer, Förintelsen och andra massbrott, demokratisk övergång och (åter)uppbyggnad av demokratiska institutioner, arvet från kolonialismen, transnationell migration och europeisk integration.

Utlysningen har fyra prioriteringar med olika stor budget:

 • Prioritet 1: Demokratisk transition, (åter)uppbyggande och av stärkande av samhället, med grund i rättsstatsprincipen, demokrati och grundläggande rättigheter. Budget: 1 510 000 euro.
 • Prioritet 2: Stärkande av minnet av Förintelsen, folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten med mål att förstärka demokratin i EU. Budget: 8 880 000 euro.
 • Prioritet 3: Migration, avkolonisering och multikulturella samhällen i Europa. Budget: 2 060 000 euro.
 • Prioritet 4: Europeisk integration och dess fastställda resultat. Budget: 1 550 000 euro.

Total budget: 14 000 000 euro