Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Utlysningar och ansökningstider i CERV

MUCF sprider information om CERV och stöder organisationer i deras ansökningsprocess. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss. På den här sidan listar vi de ansökningar som just nu är öppna.

Bidragen söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel; European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST).

Samlingssida för finansiering och anbud: European Commission: Funding & tenders opportunities

Pågående utlysningar

Call for proposals to promote gender equality. Deadline 9 april 2024.

Det övergripande syftet med utlysningen Call for proposals to promote gender equality är att stödja, främja och genomföra insatser för att främja kvinnors fulla åtnjutande av rättigheter, stärka jämställdhet, inklusive balans mellan arbete och privatliv, lika lön mellan kvinnor och män, kvinnors egenmakt och jämställdhetsintegrering. 

Denna omgång av jämställdhetsutlysningen har två prioriteringar: 

 1. Insatser som tacklar grundorsakerna till ett ojämnt fördelat hushålls- och omsorgsarbete mellan män och kvinnor men också insatser för att uppmuntra företag i upptagandet av EU:s direktiv för balans mellan arbete och privatliv.
 2. Stödja genomförandet av bestämmelserna i EU:s direktiv om åtgärder för transparens i lönesättningen (EU Pay Transparency Directive).

Kriterier för att söka:

 • Sökande kan vara både en civilsamhällesorganisation och offentlig aktör.
 • Projektet måste involvera minst två aktörer/sökande.
 • Registrerad inom EU och all aktivitet ska ske inom EU.
 • Kan vara både nationellt och transnationellt projekt.
 • Projektet kan inte vara längre än 24 månader.
 • Projektets budget måste vara minst 100 000 euro.
 • Inom prioritet två (2) måste den sökande vara den ansvarige nationella myndigheten för att implementera EU:s direktiv om åtgärder för transparens i lönesättningen och endast en ansökan per medlemsland accepteras.
Call for proposals for civil society organisations active on protecting and promoting Union values: call to intermediaries (giving financial support to third parties. Deadline 7 mars 2024.

Det övergripande syftet med utlysningen ”Civil Society Organisations Active on Protecting and Promoting Union Values” är att skydda, främja och öka medvetenheten om grundläggande rättigheter och EU:s värderingar genom att stödja lokala, regionala och/eller nationella organisationer i det civila samhället och öka deras kapacitet.

Finansieringen under den här utlysningen kommer att stödja organisationer som bidrar till att upprätthålla EU:s gemensamma värderingar och rättigheter. Dessa inkluderar främst organisationer från det civila samhället, såsom plattformar för det civila samhället, EU-nätverk och lokala gräsrotsorganisationer som nås genom att den sökande vidarebefordrar bidrag och kunskapshöjande insatser till mindre civilsamhällesorganisationer.

Det yttersta målet är att vårda och upprätthålla ett rättighetsbaserat, jämlikt, öppet, pluralistiskt, inkluderande och demokratiskt samhälle. De ”mellanhänder” som blir beviljade bidrag inom den här utlysningen ska kunna bygga upp kapaciteten hos ett större antal mindre civilsamhällesorganisationer som är aktiva på lokal, regional och/eller nationell nivå inom de områden som omfattas av CERV-programmet, bland annat genom att ge dem ekonomiskt stöd.

Prioritet kommer att gå till organisationer som kan nå ut till mindre, avlägsna och landsbygdsbaserade civilsamhällesorganisationer på gräsrotsnivå som tenderar att ha mer begränsad kapacitet och finansieringskällor.

Kriterier för att söka:

 • Måste vara en civilsamhällesorganisation som är registrerad inom EU och all aktivitet ska ske inom EU. 
 • Har minst tre års erfarenhet av kunskapshöjande insatser åt andra civilsamhällesorganisationer.
 • Har erfarenhet av att själv fördela bidrag till mindre civilsamhällesorganisationer. 
 • Sökande organisation eller konsortium måste söka minst 2 500 000 euro och som mest 6 000 000 euro.
Rights of the child and children’s participation. Deadline 26 mars 2024.

Utlysningen "Rights of the Child and Children’s Participation" syftar till att bemöta barns nuvarande behov och utmaningar i EU. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt rättigheterna för barn med specifika behov och sårbarheter, inklusive de som flytt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Den här ansökningsomgången fokuserar på att genomföra åtgärder och rekommendationer på EU-nivå, nationell och lokal nivå i EU:s strategi för barns rättigheter. Teman för utlysningen är barns mentala hälsa, inbäddande av ett barnrättsperspektiv på nationell och lokal nivå, barns engagemang och delaktighet i demokratin och förståelse för demokratiska rättigheter vilket börjar redan i barndomen. Projekten kan vara nationella eller transnationella. Transnationella projekt uppmuntras särskilt.

Kriterier för att söka:

 • Både civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer kan söka. 
 • Sökande måste vara icke-vinstdrivande och registrerade inom EU. 
 • Projektets aktiviteter måste ske inom EU. 
 • Det måste vara minst två aktörer i projektet och det kan vara nationellt eller transnationellt partnerskap. 
 • Projektets budget måste vara minst 100 000 euro.
Call for proposals for Networks of Towns. Deadline 18 april 2024.

Utlysningen Network of Towns ska främja utbyte mellan människor från olika länder, stärka ömsesidig förståelse och tolerans och ge dem möjlighet att vidga sitt perspektiv och utveckla en känsla av europeisk tillhörighet och identitet genom vänortssamverkan och nätverk av städer.

Utlysningen ger nätverk av städer en möjlighet att fokusera på EU:s prioriteringar. Detta innebär till exempel att förbättra lokal kunskap om rättigheterna som hänger ihop med EU-medborgarskap. Man ska också kunna bygga kunskap och dela exempel om fördelarna med mångfald, samt effektivisera åtgärder för hur man kan hantera diskriminering och rasism på lokal nivå.

Programmet ska även göra det möjligt för städer att engagera medborgare och samhällen i diskussioner och åtgärder om klimatet och miljön, inklusive energirelaterade frågor, och om solidaritet och migration.

Projekttiden är 12-24 månader och det finns ingen budgetgräns för projektet. Projektet styrs av klumpsumma-budget utifrån events där man normalt får en förfinansiering på 60%.

Kriterier för att söka: 

Ett konsortium av minst 4 aktörer där aktörerna måste vara:

 • Städer/kommuner eller andra delar av lokala myndigheter eller vänorts-kommittéer eller ideella föreningar som representerar lokala myndigheter.  Dessa måste komma från minst fyra olika länder som är behöriga inom programmet där minst två av dem ska vara EU medlemsstater.
 • Aktiviteterna måste ske inom minst två olika länder.
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children. Deadline 24 april 2024.

Syftet med utlysningen Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children är att förebygga och bekämpa könsbaserat våld mot kvinnor och flickor i all deras mångfald och förebygga och bekämpa all typ av våld i hemmet, inklusive genom att främja de standarder som fastställs i Europarådets konvention om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Syftet är också att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, ungdomar och andra riskgrupper, såsom HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning/variation. 

Syftet är dessutom att stödja och skydda alla direkta och indirekta offer för de former för de former av våld som avses i syftena ovan såsom offer/överlevare för våld i hemmet som utövats inom familjen eller i intima relationer, inklusive barn som blivit föräldralösa till följd av hemmet brott, och stödja och säkerställa samma skyddsnivå i hela unionen för offer/överlevare för könsbaserat våld.

Utlysningen har fyra specifika prioriteringar:

 1. Stödja utvecklingen av storskaliga, integrerade åtgärder för att bekämpa könsbaserat våld och uppnå långsiktiga och strukturella förändringar med en bred geografisk täckning.
 2. Skydda och stödja offer och överlevande av könsrelaterat våld, inklusive barn.
 3. Förebygga könsbaserat våld, i hemmet, i intima relationer och online, inklusive genom riktade handlingar med förövare för att förebygga framtida våld och bekämpa toxisk/giftiga maskuliniteter.
 4. Få integrerade barnskyddssystem att fungera i praktiken.

Kriterier för att söka:

 • Sökande kan vara både en civilsamhällesorganisation och offentlig aktör.
 • Registrerad inom EU och all aktivitet ska ske inom EU.

För att söka inom prioritet ett (1) behöver också dessa kriterier följas:

 • Icke-vinstdrivande koordinerande sökande.
 • Transnationellt partnerskap/konsortium i ansökan.
 • Ansökan måste inneha minst två sökande parter från två olika medlemsländer.
 • Ansökans budget får inte vara mindre än 1 000 000 euro och inte högre än 2 500 000 euro.

För att söka inom prioritet två, tre och fyra (2, 3 och 4) behöver också dessa kriterier följas:

 • Icke-vinstdrivande koordinerande sökande.
 • Nationellt eller transnationellt partnerskap/konsortium i ansökan.
 • Ansökan måste inneha minst två sökande parter.
 • Ansökans budget får inte vara mindre än 100 000 euro och inte högre än 1 000 000 euro.