Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

DiscoverEU:s inkluderingsinsats

Inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan organisationer och informella grupper av unga få bidrag för att genomföra projekt som gör det möjligt för unga med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU på lika villkor som sina jämnåriga.

DiscoverEU ger unga som är 18 år möjligheten att upptäcka Europa genom att resa med tåg. Målet med inkluderingsinsatsen är att nå ut till unga med begränsade möjligheter som inte skulle ansöka om att delta i DiscoverEU på eget initiativ, samt att ge extra stöd till dessa unga för att utforska Europa. 

Ansökningstider

Ansökningstiden har gått ut. Nästa ansökningsomgång öppnas i slutet av sommaren och stänger 1 oktober 2024 klockan 12.00. 

Ansökan

Ansök på EU-kommssionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Det här kan bidraget gå till

Bidraget går till projekt som möjliggör för unga med begränsade möjligheter att resa inom ramen för DiscoverEU. Begränsade möjligheter kan till exempel handla om: 

  • Funktionsnedsättning
  • Hälsoproblem
  • Hinder kopplade till utbildningssystem
  • Kulturella skillnader
  • Sociala hinder
  • Ekonomiska hinder
  • Geografiska hinder
  • Hinder med anknytning till diskriminering

Läs mer om vad som avses med begränsade möjligheter i stycket om inkludering och mångfald i programhandledningens del A.  

Inom projektet kan ni välja att organisera en eller flera DiscoverEU-resor för unga som är 18 år. Deltagarna kan resa ensamma eller i grupper med max fem deltagare per grupp. Deltagarna kan ledsagas av en gruppledare, handledare eller andra medföljande personer.

Projektet ska bestå av planering och förberedelser inför resan, stöd och genomförande av aktiviteter under resan samt uppföljning och utvärdering efter resan. 

Projektets längd och starttid

Projektet kan pågå i minst 3 och max 18 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

För ansökningsomgången som stänger i februari ska projektet påbörjas tidigast den 1 juli samma år och senast den 31 mars följande år. 

För ansökningsomgången som stänger i oktober ska projektet påbörjas tidigast den 1 mars och senast den 31 augusti följande år. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, vilket är inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering.

Läs mer om prioriteringarna i del A av programhandledningen

Ni kan söka bidraget

Bidrag från MUCF kan sökas av organisationer som är etablerade i Sverige. Det kan vara ideella föreningar och icke-statliga organisationer, sociala företag och organisationer som arbetar med samhällsansvar samt kommunala, regionala och statliga verksamheter. Det är viktigt att organisationerna drar nytta av sitt deltagande och projektet bör därför ligga i linje med organisationens behov och mål. 

Bidraget kan också sökas av en informell ungdomsgrupp bestående av minst fyra ungdomar i åldern 13-30 år. Det kan till exempel vara en grupp vänner eller studiekamrater som tillsammans planerar och genomför projektet.

Mer information om vilka som kan söka bidraget finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Internationella samarbeten

Det är möjligt för er att samarbeta med organisationer i andra länder som kan erbjuda aktiviteter eller stöd till deltagarna. Det finns dock inget krav på att ni måste ha en internationell partner för att ansöka om bidraget. Mer information om vilka länder som kan delta finns i del B om bidraget i programhandledningen

Hitta internationella partners
Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Bidragets storlek

Hur mycket bidrag ett projekt beviljas beror flera olika faktorer. Vissa kostnader ersätts med schablonbelopp medan andra ersätts för faktiska utgifter.

Projektbidrag inkluderar resekort, stöd till organisationer och stöd till deltagare. Bidraget kan även inkludera kostnader för assistens och medföljande personer.

Mer information om hur projektbudgeten räknas ut finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Mer information om programmets budget finns på: Budget Erasmus+

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget och vilka villkor som gäller: Erasmus+ Programhandledning.

Del i programhandledningen som rör det specifika bidraget:
DiscoverEU:s inkluderingsinsats

För dig som är ung och vill delta

Ansökan om att delta i DiscoverEU är öppen för alla unga som fyller 18 år. Ansökan görs i Europeiska ungdomsportalen och handläggs centralt av EU-kommissionen.

Syftet med DiscoverEU är bland annat att ge unga chansen att lära sig om Europa, få värdefulla kunskaper och kompetenser, främja känslan av tillhörighet till Europeiska unionen, uppmuntra kontakter och interkulturell dialog samt inspirera till hållbara resor i synnerhet och till miljömedvetande i allmänhet.

MUCF har tagit fram ett infokit för dig som är ung och ska delta i DiscoverEU: 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.