Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrativillkor - så granskar vi

MUCF ställer grundläggande villkor om att alla organisationer som får bidrag från oss bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Krav på demokratisk verksamhet

En organisation som ska få bidrag för att motverka rasism och intolerans måste i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF tolkar detta som att både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde. Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller dess företrädare inom ramen för verksamheten agerar på ett sätt som strider mot kraven på demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det innebär bland annat att:

 • Företrädare för organisationen men även dess inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning).
 • Den verksamhet som bedrivs ska inte verka exkluderande för människor grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl. 

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen eller i sociala medier, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

MUCF tar ställning till om organisationens respekterar demokratins idéer genom att kontrollera:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse

 Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis:

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppna sociala medier
 • nyhetsrapportering 

Påpekanden i bidragsbeslut

MUCF ger under vissa omständigheter påpekanden till organisationer som tidigare har fått bidrag om vi finner brister som måste åtgärdas. Dessa brister måste åtgärdas inom den tid som anges i beslutet. 

Särskild granskning - om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. Initialt kontaktar vi organisationen skriftligt för ett bemötande av de uppgifter vi har fått in. Svaret på bemötandet ger en vägledning om hur MUCF ska gå vidare i det specifika fallet.  Den särskilda granskningen kan resultera i något av följande: 

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till aktuellt bidrag)
 • beslut om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • beslut om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget. Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag gör MUCF en polisanmälan. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: