Hoppa till huvudinnehåll
 

Motverka rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Ansökan

Beslut för år 2021 är meddelade.

Ansökan för år 2022 planeras att öppna den 1 januari 2022.

Ni kan söka bidraget

Organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Projekten ska uppfylla vissa krav, se Så handlägger MUCF projektansökningar.

Det här kan statsbidraget gå till

Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i exempelvis:

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • homofobi, bifobi eller transfobi
  • islamofobi
  • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Myndigheten ska även bedöma om projektets verksamhet har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioritering

Organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter kan söka projektmedel för maximalt 300 000 kronor ur en särskild pott. Kostnader för lön är okej. Projekt som söker medel ur potten konkurrerar enbart med varandra. Projektets syfte ska vara att förebygga eller motverka rasism eller andra former av intolerans. Myndigheten prioriterar projekt där det finns en förankring hos målgruppen som organisationen företräder.

Organisationer som företräder nationella minoriteter som söker projektmedel över 300 000 kronor konkurrerar med alla övriga ansökningar. 

Potten för nationella minoriteter är på 2,1 miljoner kronor. 

Sveriges fem nationella minoriteterna är judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 februari 2021.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 14 miljoner kronor inom stödformen under 2021. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.

Nyckelord
Bidrag
Demokrati
Rasism

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: