Hoppa till huvudinnehåll
 

Motverka rasism och intolerans

Collage av bilder relaterat till rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Ansökan

Ansökningsperioden är nu stängd.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i exempelvis:

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • homofobi, bifobi eller transfobi
  • islamofobi
  • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Myndigheten ska även bedöma om projektets verksamhet har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Bidrag kan inte användas till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara en organisation eller en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som saknar vinstsyfte. 

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ni hittar kraven i:

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

Från och med 1 januari 2022 gäller dessa uppdaterade generella villkor (pdf).

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela  cirka 14 miljoner kronor. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.

Prioritering

Organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter kan söka projektmedel för maximalt 300 000 kronor ur en särskild pott. Kostnader för lön är okej. Projekt som söker medel ur potten konkurrerar enbart med varandra. Projektets syfte ska vara att förebygga eller motverka rasism eller andra former av intolerans. Myndigheten prioriterar projekt där det finns en förankring hos målgruppen som organisationen företräder.

Organisationer som företräder nationella minoriteter som söker projektmedel över 300 000 kronor konkurrerar med alla övriga ansökningar. 

Potten för nationella minoriteter är på 2,1 miljoner kronor. 

Sveriges fem nationella minoriteterna är judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. 

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: