Hoppa till huvudinnehåll
 

Åarjelsaemiengïele (sydsamiska)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) saemiengïelese jarkoestamme Åejvieladtje noere- jïh sivijleseabradahkegyhtjelasside, lea staaten åejvieladtje mij maahtoem buakta jïh seejie noeri jieledetsiehkiej jïh sivijleseabradahken tsiehkiej bïjre. Mijjieh staatedåarjoeh juekebe mah stoerre jïh onne organisasjovnide nuepieh vedtieh darjomh darjodh. Mijjen internasjonaale ektiebarkoeh noeride nuepiem vedtedh volontöörine barkedh, lohkedh jallh praktiseeredh jeatjah Europan laantesne.
MUCF lea nasjonaale kontovre EU-programmide Erasmus+ jïh Europeiska solidaritetskåren åvteste.

Sivijleseabradahkepolitihke 
Sveerjen sivijleseabradahkepolitihken ulmie lea sivijle seabradahken tsiehkieh edtjieh goh vihkele bielie demokratijeste buaranidh. Dam edtja dialåågine darjodh sivijle seabradahken organisasjovnigujmie. 
Mijjen stillemh reerenasseste båetieh jïh aaj dejtie mijjieh edtjebe reektehtidh guktie mijjien barkojne gåarede. Boelhkesne 2022-2024 mijjieh sjïere dejgujmie barkebe: 
•    læssanamme maahtoe byjjes aktöörine sivijleseabradahken tsiehkiej, råållaj jïh jeenjebevierhtiej bïjre. 
•    læssanamme ektievoete, iktedimmie jïh transparense dåarjoevedtieminie byjjes aktöörine.
•    Ektiebarkoeprosessh byjjes aktöörine buaranieh guktie sivijle seabradahke maahta jienebe meatan årrodh.

Noerepolitihke
Sveerjen noerepolitihken ulmie lea gaajhkh noerh edtjieh hijven jieledetsiehkieh utnedh, faamoem utnieh dej jieliedidie hammoedidh jïh maahtah seabradahkepolitihkem baajnehtidh. 
Mijjen stillemh reerenasseste båetieh jïh aaj dejtie mijjieh edtjebe reektehtidh guktie mijjien barkojne gåarede. Boelhkesne 2022-2024 mijjieh sjïere dejgujmie barkebe:

•    sosijaale inkludeereme læssene jïh jienebh noerh barkoe- jïh seabradahkejieliedisnie tseegkesuvvieh 
•    læssene vihkele jïh evtiedimmien eejehtallemedarjomh gaajhkide noeride 
•    vaenede joekehts noeri byjjenimmie- jïh jieledetsiehkine
•    buerebe psykiske healsoe noeride 

Gaskesadth mijjiem
Datne eejnegen maahtah MCUF:m gaskesadtedh. Mijjen kontovresne Växjö:sne jïh aelhkemes mijjiem jaksh: 
•    e-påaste: info@mucf.se
•    telefone: 010-160 10 00

Gaajhkh bïevnesh mah MUCF:en gåajkoe båetieh sjidtieh byjjes dahkoeh mah almetjh jïh meedijah reaktah utnieh åadtjodh jis sijhtieh. Åvteli byjjes dahkoem vedtedh vuarjesje jis naan bïevnesh leah sekretessen nuelesne. 
Jis datne sïjhth byjjes dahkoem dellie registratovrem bïeljelh registrator@mucf.se jallh  telefonnummere 010-160 10 00.