Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas delaktighet i demokratin

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad.

Men när förekomsten av hat och hot i offentliga samtal ökar, när demokratins principer och alla människors lika värde ifrågasätts - då är det viktigt att vi inte tar demokratin för given. När Demokratin fyllde 100 år 2021 tog regeringen initiativ till en nationell kraftsamling. Målet är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka människors förutsättningar att delta i demokratin.

För oss på MUCF handlade uppdraget om att underlätta för unga att delta i demokratin. Det har vi gjort och fortsätter att göra genom olika insatser! 

Samarbete med kommuner och regioner

Fram till 2025 intensifierar vi vårt samarbete med sex kommuner och en region för att tillsammans öka ungas kunskap om lokal demokrati. Vårt samarbete handlar om att utveckla metoder för ungas delaktighet som sedan kan spridas i landet. Fokus är att speciellt främja förutsättningarna för de unga som på olika sätt upplever sig vara eller är exkluderade från dagens samhälle. Genom att öka ungas delaktighet kan vi bidra till en stark demokrati.

Deltagande kommuner och region

  • Karlskoga/Degerfors kommun
  • Kungsbacka kommun
  • Lycksele kommun
  • Region Gävleborg
  • Skövde kommun
  • Västerås kommun
  • Växjö kommun

Arbetet ska utgå från ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. De deltagande organisationerna gick därför under 2021 utbildningen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som MUCF tagit fram.

Demokratipaket till skolan

Skolan har en viktig roll i att bidra till ungas demokratiska färdigheter och kompetenser. Genom samarbete med olika aktörer har MUCF tagit fram lärarhandledningar och metodmaterial som på olika sätt kan inspirera och skapa engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har valt att samla materialet i MUCF: s demokratipaket till skolan fram.

Om MUCF:s uppdrag

Ta gärna del av vår slutrapport Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

MUCF:s uppdrag var att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med

  • att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin
  • utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser
  • att främja ungas deltagande och stärka delaktigheten i demokratin

Tillsammans med kommuner och regioner ska ungas demokratiska färdigheter och kompetenser utvecklas och på så sätt främja deltagande och stärka ungas delaktighet i demokratin.

Uppdraget ”Främja ungas förutsättningar att delta i demokratin 2020 – 2021 (2030)” kommer från regeringen och är en del i satsningen Demokratin 100 år.