Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar om medlemskap, medlemsföreningar med mera

 

Medlemskap

När räknas medlemmar?

Antal medlemmar som räknas med i ansökan är de medlemmar som var anslutna till organisationen den 31 december under underlagsåret oavsett vilket räkenskaps- eller verksamhetsår organisationen eller medlemsföreningarna har.

När ska man ta ställning för ett medlemskap?

Medlemmen ska ta ställning till sitt medlemskap den 1 januari–31 december under underlagsåret (året innan ansökan skickas till MUCF). Det betyder att det inte går att bekräfta sitt medlemskap innan eller efter underlagsåret.

Vad menas med att ta aktiv ställning för ett medlemskap?

Medlemmen ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att betala medlemsavgift, ansöka om eller på annat sätt bekräfta sitt medlemskap.

Många barn- och ungdomsorganisationer har valt att inte ha en medlemsavgift. Då är det upp till organisationen att se till att varje medlem har tagit aktiv ställning för sitt medlemskap på annat sätt och varit medveten om detta.

Ställningstagandet ska också ha genomförts så att det möjliggör för den revisor som granskar medlemsuppgifterna att identifiera medlemmen. Hur det ska ske är inget som vi som myndighet styr så länge det är i linje med organisationens egna villkor för medlemskapet enligt stadgarna.

Gäller villkoren för medlemskap alla medlemmar, eller bara de som är i åldern 6-25 år?

Villkoren för medlemskap gäller alla medlemmar som är anslutna till organisationen. Varje medlem ska ha rösträtt när det gäller beslut som fattas på ett årsmöte eller liknande, antingen direkt eller via ombud. Det gäller även om organisationen till exempel erbjuder familjemedlemskap för att kunna ha en lägre medlemsavgift.

Av det totala antalet medlemmar i organisationen ska minst 60 % av medlemmarna vara i åldrarna 6-25 år. Vad innebär det?

För att få bidrag ska 60 procent av organisationens medlemmar vara i 6–25-årsåldern. Det betyder att minst 60 procent av medlemmarna ska ha fyllt 6 men inte 26 år den 31 december när medlemmarna räknas.

Ska även 0-5 åringar räknas med när beräkningen av att minst 60 % av det totala antalet medlemmar ska vara 6-25 år?

Ja, antalet medlemmar i åldern 6-25 år ska vara minst 60 % av det totala medlemsantalet där samtliga medlemmar oavsett ålder ska tas med.

Kan man i underlaget för ansökan om bidrag ta med de medlemmar som tillhör en vilande medlemsförening eller som är direktanslutna till riksorganisationen?

Nej, en vilande medlemsförening och dess medlemmar eller de medlemmar som är direktanslutna kan inte tas med i underlaget för ansökan om organisationsbidrag.

Måste personer som löst ett livstidsmedlemskap göra en aktiv handling varje år för att medlemskapet ska bli bidragsgrundande?

Personer som är medlemmar på livstid måste förnya eller bekräfta sitt medlemskap varje år för att de ska kunna räknas med i ansökan.

Vi låter medlemmar som ansluter sig sent under ett år även vara medlemmar för året därpå. De medlemmarna har alltså löst avgift om medlemskap för två år. Ska dessa medlemmar hanteras på särskilt vis i ansökan om bidrag?

En medlem ska aktivt ta ställning för ett medlemskap alternativt betala medlemsavgift under det underlagsår som medlemmen redovisas i ansökan om bidrag. Medlemskapet ska bekräftas varje år och för ett år i taget. Medlemmar som ansluter sig sent under ett år och får ett ytterligare medlemsår på köpet kan bara räknas in i ansökan under ett av de två åren.

Kan en medlem räknas flera gånger för samma organisation?

Det är möjligt att vara medlem i fler än en medlemsförening i samma organisation. Det kan till exempel röra sig om föreningar som bedriver helt olika verksamhet eller om att en medlem är folkbokförd på en ort men studerar på en annan och därför vill vara medlem i två medlemsföreningar. Här förutsätter vi att den personen aktivt har tagit ställning för ett medlemskap i båda föreningarna.

Om revisorn eller MUCF uppmärksammar att medlemmar ansluts till flera föreningar inom samma organisation systematiskt kan organisationen bli återbetalningsskyldig.

Kan ett så kallat familjemedlemskap räknas som bidragsgrundande för organisationsbidrag?

Ja, om varje familjemedlem har rösträtt för beslut som fattas på ett årsmöte eller liknande, antingen direkt eller via ombud.

Vi har medlemmar med s.k. skyddad identitet och det vi undrar över är vilka regler som gäller för hur man registrerar dem så att det inte blir några konstigheter i samband med revisionen och stickprovskontrollerna.

Om ni har medlemmar som har skyddad identitet ska ni ha rutiner för att deras identiteter inte röjs. Ni kan ha en dialog med er revisor som ska granska uppgifter om medlemmar inför er ansökan. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor begär inte in några personuppgifter utan det är revisorn som kontrollerar de uppgifter ni har i era medlemsregister. Om revisorn kan identifiera medlemmar eller medlemskap utan att deras personliga uppgifter röjs så kan de räknas med i er ansökan, i annat fall ska de inte räknas med.

Kan personer som bor utomlands eller utländska medborgare räknas som medlemmar i en svensk förening?

Medlemmar som är folkbokförda i Sverige men som bor utomlands tillfälligt eller har en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige kan också räknas med i antal medlemmar i ansökan.

Behövs en auktoriserad eller godkänd revisor för granskning av medlemsuppgifter?

Nej. Revisorn behöver inte vara auktoriserad eller godkänd. Organisationens förtroendevalda revisor (vald av årsmöte) kan granska medlems- och föreningsuppgifterna som ligger till grund för ansökan om statsbidrag.


Medlemsföreningar

Måste en medlemsförening anta egna stadgar?

I förordningen regleras vad som avses med en medlemsförening (§ 6). Föreningen ska vara en ideell förening vilket innebär att den ska ha antagit egna stadgar med visst innehåll. Detta ska bland annat framgå: namnet på föreningen/klubben, syfte och ändamål med verksamheten, hur man blir medlem samt innehåll på årsmöte.  En ideell förening ska också, som egen juridisk person, själva äga frågan om upplösning, stadgeändring och frågor som rör ekonomiska beslut för föreningen. En normalstadga kan användas som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna, men medlemsföreningar måste ha antagit stadgarna som sina egna.

Vilket är det minsta antalet medlemmar i en medlemsförening?

Detta regleras inte i nuvarande förordning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör bedömningen att det behövs minst tre medlemmar.

Kan en medlemsförening och dess anslutna medlemmar räknas som bidragsgrundande för bidrag om andelen medlemmar i åldrarna 6-25 år är mindre än 60 %?

Nej, varken föreningen eller dess medlemmar tas med i det underlag som ligger till grund för beräkningen av storleken på bidraget.

Får man räkna med organisationens medlemsföreningar som får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund?

Nej, om en organisation som söker bidrag från oss och samtidigt får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund för sina medlemsföreningar kan ni inte få bidrag för den eller de medlemsföreningarna och medlemmarna som är kopplade dit. Vid beräkningen av storleken på bidraget räknar vi bort dem.

Kan en medlemsförening vara medlem i flera riksorganisationer?

Ja, en medlemsförening kan vara medlem i flera riksorganisationer men får ingå i endast en organisations underlag för beräkning av bidrag. Om flera organisationer som ansöker om bidrag samtidigt redovisar samma medlemsförening i sin ansökan behöver föreningen ta ställning till vilken av de olika organisationerna som de vill ingå i beräkningsunderlaget i ansökan för.

Gäller villkoret att organisationen har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan även för medlemsföreningarna?

Villkoret om att ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan gäller inte för medlemsföreningarna utan prövas bara för riksorganisationen som ska ha bedrivit verksamhet som riksförbund med medlemsföreningar i minst två år före ansökan.


Övriga frågor om bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Vad menas med att en organisation är självständig?

Att en organisation är självständig innebär att organisationen inte lyder under någon annan organisations stadgar eller ledning. Medlemmar ska kunna nominera och välja sina företrädare i organisationen. Det är medlemmarna som beslutar om ändring av sina stadgar.

När betalas bidraget ut?

Utbetalning av organisationsbidrag sker vid ett tillfälle under bidragsåret. Om bidragsbeloppet överstiger fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) betalas bidraget ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade beloppet. Den första utbetalningen sker inom två veckor efter beslutet. Den andra utbetalningen sker i månadsskiftet juni/juli.

Får vi spara bidraget?

Nej, bidraget ska användas under det år som det är avsett för och redovisas senast den 1 september året därpå. Outnyttjade medel som inte använts under det år som de är avsedda för eller som använts till annat ändamål än det avsedda, ska återbetalas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Bidraget kommer först i slutet av januari och räkningar ska betalas. Hur ska vi göra om man inte får använda bidraget året efter bidragsåret?

Vi förordar att ni förbrukar bidraget under bidragsåret och sparar andra intäkter till de räkningar som ska betalas i början av året därpå. Om det inte går att lösa på annat sätt kan organisationen få använda en mindre del av bidraget i januari året efter bidragsåret för att kunna betala till exempel hyra och löner, innan det nya bidraget kommer.