Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar om uvas-statistik

Varför är de senaste siffrorna från 2021 och inte senare?

Uvas-statistik levereras normalt med en fördröjning på 1,5–2 år.  Fördröjningen beror på att registerbaserad statistik tar lång tid att sammanställa. 

Ingår extrajobbare i uvas-statistiken?

En individ får under ett kalenderår inte haft arbetsinkomster överstigande ett prisbasbelopp (52 500 kr, 2023) för att definieras som uvas.

Varför tar MUCF fram uvas-statistik?

MUCF är ensamma om att presentera uvas-data på olika geografiska nivåer. Det vill säga på nationell nivå, länsvis och kommunvis. Det möjliggör en mer nyanserad analys. Geografiskt nedbrytbara data är också mycket efterfrågade av olika aktörer. Denna uvas-statistik bygger på underlag som innefattar hela befolkningen i åldern 16-29 år, vilket gör att vi undviker problemen med bortfall som vid exempelvis enkätundersökningar.

Varför finns det flera begrepp som uvas och NEET? Vilket gäller?

NEET är den engelska förkortningen för uvas och står för ”Not in Education, Employment, or Training”. SCB:s NEET-mått baseras på Arbetskraftsundersökningen (AKU) som är en urvalsundersökning. SCB:s mått uppdateras kvartalsvis men är till skillnad från MUCF:s mått inte geografiskt nedbrytbart.

Ingår särskolelever i uvas-statistiken?

Det finns inget register över särskoleelever, men eftersom individer som går i grundsärskola och gymnasiesärskola studerar, ska de inte ingå i uvas-gruppen. Uvas-modellen innehåller därför ett antagande för att identifiera särskoleelever: individer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång eller individer för vilka förlängt barnbidrag betalats ut antas studera vid särskola.

Ingår föräldralediga i uvas-modellen?

Bara de som har föräldrapenning på garanti- och basbeloppsnivå definieras som uvas. De som har föräldrapenning på SGI-nivå (sjukpenninggrundande inkomst) räknas inte som uvas eftersom de antas ha en anställning.

Vad är ”okänd aktivitet”?

Ungefär en tredjedel av alla uvas går inte att spåra i några register eftersom deras aktivitet är okänd. Unga som befinner sig i ”okänd aktivitet” kan delas in i två undergrupper. Den ena gruppen är unga som bor med föräldrar, har låg risk för fattigdom och kan istället vara på långa utlandsresor eller arbetar utomlands men är fortfarande skrivna i Sverige. Den andra gruppen har istället låg utbildningsnivå, hög risk för fattigdom och har inte någon kontakt med myndigheter.