Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar om uvas-statistik

Varför är inte siffrorna från 2015 och framåt jämförbara med tidigare års siffror?

2007–2014 ingick gränsregional statistik (det vill säga arbetspendling) för Norge och Danmark i modellen. För 2015 och senare har vi inte fått tillgång till den statistiken och kan därför inte räkna av de uppskattningsvis 10-12 000 individer som gränspendlar.

Varför är de senaste siffrorna från 2018 och inte senare?

Uvas-statistik levereras normalt med en fördröjning på 1,5–2 år.  Fördröjningen beror på att registerbaserad statistik tar lång tid att sammanställa. 

Ingår extrajobbare i uvas-statistiken?

En individ får under ett kalenderår inte haft arbetsinkomster överstigande ett prisbasbelopp (47 300 SEK 2018) för att definieras som uvas.

Varför tar MUCF fram uvas-statistik?

MUCF är ensamma om att presentera uvas-data på olika geografiska nivåer. Det vill säga på nationell nivå, länsvis och kommunvis. Det möjliggör en mer nyanserad analys. Geografiskt nedbrytbara data är också mycket efterfrågade av olika aktörer. Denna uvas-statistik bygger på underlag som innefattar hela befolkningen i åldern 16-29 år, vilket gör att vi undviker problemen med bortfall som vid exempelvis enkätundersökningar.

Varför finns det flera begrepp som uvas och NEET? Vilket gäller?

NEET är den engelska förkortningen för uvas och står för ”Not in Education, Employment, or Training”. SCB:s NEET-mått baseras på Arbetskraftsundersökningen (AKU) som är en urvalsundersökning. SCB:s mått uppdateras kvartalsvis men är till skillnad från MUCF:s mått inte geografiskt nedbrytbart.

Ingår särskolelever i uvas-statistiken?

Det finns inget register över särskoleelever, men eftersom individer som går i grundsärskola och gymnasiesärskola studerar, ska de inte ingå i uvas-gruppen. Uvas-modellen innehåller därför ett antagande för att identifiera särskoleelever: individer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång eller individer för vilka förlängt barnbidrag betalats ut antas studera vid särskola.

Ingår gränspendlare i uvas?

Ett antal unga individer är skrivna i Sverige men pendlar varje år till Norge eller Danmark för att arbeta. I 2015-2018 års siffror ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer som enligt svenska register ingår i uvas-gruppen, men egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade från uvas-gruppen.

Ingår föräldralediga i uvas-modellen?

Bara de som har föräldrapenning på garanti- och basbeloppsnivå definieras som uvas. De som har föräldrapenning på SGI-nivå (sjukpenninggrundande inkomst) räknas inte som uvas eftersom de antas ha en anställning.

Vad är ”okänd aktivitet”?

Ungefär en tredjedel av alla uvas går inte att spåra i några register eftersom deras aktivitet är okänd. Unga som befinner sig i ”okänd aktivitet” kan delas in i två undergrupper. Den ena gruppen är unga som bor med föräldrar, har låg risk för fattigdom och kan istället vara på långa utlandsresor eller arbetar utomlands men är fortfarande skrivna i Sverige. Den andra gruppen har istället låg utbildningsnivå, hög risk för fattigdom och har inte någon kontakt med myndigheter. Från år 2015 räknas även så kallade gränspendlare in i kategorin okänd aktivitet. För mer om gränspendlare, se ovan.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: