Hoppa till huvudinnehåll
 

Så handlägger MUCF projektansökningar inom mötesplatser för unga hbtqi-personer

Ansökan ska in i tid och uppfylla villkoren

MUCF godkänner inte sena ansökningar. Se därför till att påbörja din ansökan i god tid.

Olika stödformer innebär delvis olika villkor. Innan ansökan bör därför ni som sökande organisation bekanta er med de villkor som gäller för stödformen för att försäkra er om ni är behöriga att söka bidraget. Obehöriga ansökande avslås eller avvisas. 

Viktigt att ni finns tillgängliga under handläggningstiden

Handläggningen av inkomna projektansökningar tar i regel tre månader. Under handläggningen kan vi be er komplettera vissa uppgifter. Då skickar vi i regel ett mejl till ansökans kontaktperson via MUCF:s e-tjänst. Se därför till att ni har fyllt i aktuella kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Ni kan ändra kontaktuppgifterna och vald kontaktperson under handläggningens gång. Manual för att ändra organisations- och kontaktuppgifter i MUCF:s ansökningssystem.

Bedömning av ansökan

Ansökan om projektbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Vi bedömer ansökans kvalitet utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

 • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Projektet riktar sig mot landsbygd eller till områden med socioekonomiska utmaningar, har möjligheten till samverkan med kommuner och regioner. 

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
 • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
 • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och effekter

Vi bedömer om:

 • De avsedda effekterna med projektet är realistiska utifrån projektets syfte och mål.
 • Projektresultaten tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Särskilda kontroller

I vissa fall gör vi så kallade särskilda kontroller.

Kapacitetsbedömning

För att få bidrag ska ni kunna visa att ni har en ekonomisk, administrativ och operativ förmåga att genomföra projektet. Detta gäller för alla organisationer, även om ni beviljats projektbidrag av MUCF tidigare. Instruktioner finns i ansökningsformuläret och dess hjälptext.  

Delredovisning

Krävs om er organisation har två eller flera pågående projekt finansierade av MUCF.

Bedömning gällande demokrativillkor, samarbeten och kompletteringar

Efter att ha bedömt ansökningarnas kvalitet så väljer MUCF ut de ansökningar som fått högst poäng i konkurrens med de andra ansökningarna. Det är bara de bästa ansökningarna som går vidare i ansökningsprocessen.

Demokratikrav

Om ni går vidare i ansökningsprocessen kommer MUCF granska er organisations demokratiska verksamhet. Det är viktigt att ni uppfyller alla våra demokratikrav. Gör ni inte det är det en grund för avslag. Vi rekommenderar därför att ni läser vidare om våra demokratikrav

Samarbetspartners

Om ni i er ansökan anger samarbetspartners kommer vi, om ni går vidare i ansökningsprocessen, att begära att dessa kontaktar oss. Era samarbetspartners ska då kontakta oss och kunna bekräfta och beskriva sin roll i projektet för oss.

Kompletteringar

Myndigheten har rätt att kräva in de underlag som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Om vi bedömer att något saknas i er ansökan, men att ansökan ändå håller en viss kvalitet som gör att den bör gå vidare i ansökningsprocessen, så begär vi in kompletteringar från er. Kompletterar ni inte er ansökan i tid bedömer vi den i befintligt skick.

Föredragning för beslutande chef

Beslut tas av avdelningschef efter föredragning av handläggare. Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss och i första hand handläggaren som har föredragit ärendet.

Vid avslag

Enligt den förordning som reglerar myndighetens bidragsbeslut får besluten inte överklagas. Se bidragets huvudartikel för länk till förordningen.

Vid bifall

Vid bifall lämnas ett beslutsbrev som anger vad ni har fått bidrag för. Det är viktigt att ni läser beslutsbrevet noga. Pengarna är villkorade och ska användas inom projektet i enlighet med vad som anges i beslutsbrevet och vad ni angett i ansökan. Vill ni göra ändringar i er projektplan eller projektbudget ska ni alltid först kommunicera och få dessa ändringar godkända av oss. Om ni inte gör det kan ni bli återbetalningsskyldiga med hela eller delar av beloppet.

Projektbesök

Om ni har beviljats ett projektbidrag så kan MUCF komma att begära ett besök hos er projektverksamhet under projektets genomförande.

Slutrapportering

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska ni lämna en slutrapport till MUCF. I slutrapporten lämnar ni dels en ekonomisk redovisning, dels en redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget. Om bidragsbeloppet överstiger fem prisbasbelopp måste ni anlita en godkänd eller auktoriserad revisor för granskningen av projektets ekonomi. Du kan kontrollera att revisorn ni anlitat är godkänd eller auktoriserad på Revisorsinspektionens webbsida

Observera att ni kan bli återbetalningsskyldiga med hela eller delar av beloppet. Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om:

 • Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
 • Villkoren i beslutet inte har följts.
 • Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i beslutsbrevet.