Hoppa till huvudinnehåll
 

Etniska organisationer

Collage av bilder som representerar olika kulturer.

I ett pressmeddelande den 7/9 2023 meddelade regeringen att statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas. Det innebär att MUCF inte kommer att ha några medel att fördela till dem som sökt organisationsbidrag för etniska organisationer 2024.

Det här gäller för organisationer som sökt organisationsbidrag för 2024 men som inte har något bidrag att redovisa från föregående år

Handläggningen av ansökan om organisationsbidrag stoppas i och med att MUCF inte kommer att ha några medel att fördela 2024.

Beslut tas den 19 december 2023.

 

Det här gäller för organisationer som både har sökt bidrag för 2024 och redovisar tidigare beviljat bidrag för 2022

Handläggningen av ansökan om organisationsbidrag stoppas i och med att MUCF inte kommer att ha några medel att fördela 2024.

Däremot kommer handläggningen av den ekonomiska redovisningen av bidraget ni mottog för 2022 att göras som vanligt.

 

Det här gäller för organisationer som enbart ska redovisa bidrag som beviljades för 2022

MUCF kommer att mejla organisationen med information om vilka handlingar som ni behöver skicka in tillsammans med redovisningen.

Vem kunde söka bidrag?

Organisationer som är bildade på etnisk grund och samarbetsorgan för organisationer bildade på etnisk grund kan söka bidrag. 

Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.

Grundläggande villkor

För att räknas som en organisation bildad på etnisk grund behöver ni:

 • ha fler medlemmar som har utländsk bakgrund än svensk,
 • ha en verksamhet som bedrivs i Sverige,
 • ha en riksomfattande organisation som finns i de flesta delar av landet där medlemmarna finns,
 • ha minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till lokalföreningar eller avdelningar,
 • finansiera en del av verksamheten själva,
 • ha en demokratisk uppbyggnad och ha en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 • ha en verksamhet som stärker organisationens egna initiativ och aktiviteter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället,
 • ha bedrivit verksamhet under minst två år.
Etableringsbidrag för nya organisationer som inte uppfyller grundläggande villkor

MUCF kan ge etableringsbidrag under tre år till nya och mindre organisationer där större delen av medlemmarna har utländsk bakgrund men som inte uppfyller något av följande villkor:

 1. att vara en riksomfattande organisation som finns i de flesta delar av landet där medlemmarna finns,
 2. att ha minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till lokalföreningar eller avdelningar och
 3. att ha bedrivit verksamhet under minst två år. 

Inget av de tre villkoren får vara uppfyllda vid ansökningstillfället men för att kunna bedöma om ni som organisation kommer att kunna utvecklas till en riksomfattande organisation bör er organisation ha funnits i ett år före ansökan lämnas in. Organisationer som redan fått etableringsbidrag eller organisationsbidrag från MUCF kan inte få etableringsbidrag.

Organisationer som beviljas etableringsbidrag måste lämna in en tydlig plan för hur de ska arbeta för att uppfylla alla villkor som krävs för organisationsbidrag inom tre år.

Etableringsbidraget är på 80 000 kronor per år i högst tre år. När organisationen gör en ansökan om etableringsbidrag för år två respektive år tre görs en ny bedömning av om man har förutsättningar att uppfylla villkoren för organisationsbidrag inom treårsperioden.

Det här kunde bidraget gå till

Bidraget kunde gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidraget. 2023 delades nära 19 miljoner kronor ut i bidrag till 42 etniska organisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.