Aktuellt

Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.

Det är inte ungas motivation och engagemang det är fel på, utan grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning.

Kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden och en skrift som lyfter unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera.

I ledare från 6/3 i Svenska Dagbladet skriven av Maria Ludvigsson ges intrycket av att myndigheten för ungdoms- o civilsamhällesfrågor, MUCF, gett 4,3 miljoner till mångkulturellt centrum, MKC, för att ta fram en app mot rasism. 

DEBATT Det är skolledaren som måste underlätta för lärare och annan skolpersonal möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för unga hbtq-personers livsvillkor.

Den 26 januari avslog kammarrätten i Stockholm SDU:s överklagande om en ansökan om statsbidrag för år 2017.

Debatt: Hbtq-ungdomar är i högre grad otrygga i skolmiljön, oftare utsatta för kränkningar och långtidsarbetslöshet jämfört med andra unga.

Debatt: Levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning är sämre än levnadsvillkoren för andra unga.

Debatt: Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än andra grupper av unga.

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.

Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Sidor