Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka demokratin

Foto på personer som står utomhus och demonstrerar

Vi fördelar statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå.

Ansökan

Ansökningsperioden är nu stängd.

Ansökan öppnar: 5 januari 2022.
Sista ansökningsdag: 18 februari 2022.
Beslut: 2 juni 2022.

Det här kan bidraget gå till

Projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer och/eller principer, öka valdeltagandet eller stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.

Se Så handlägger MUCF projektansökningar för mer information om vilka krav myndigheten ställer på projektansökan.

Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara: 

  • en ideell förening som är självständig och demokratiskt uppbyggd och bedriver verksamhet i Sverige eller 
  • en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, som saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige. 

Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ni hittar de kraven i:

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

Från och med 1 januari 2022 gäller dessa uppdaterade generella villkor (pdf).

Prioritering

Myndigheten prioriterar åtgärder som har förutsättningar att nå många individer, eller riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

I år då det är valår kommer MUCF särskilt att prioritera projekt som syftar till ökat valdeltagandet på lokal eller regional nivå där valdeltagandet är lågt. Det innebär bland annat att MUCF kommer att prioritera projekt som bedrivs i områden med socioekonomiska utmaningar samt i gles- och landsbygder utanför landets tillväxtregioner. Myndigheten prioriterar också projekt som riktar sig mot unga, utrikes födda eller personer med funktionsnedsättningar.

Den här nya prioriteringen träder i kraft den 17 januari i samband med en ändring i förordningen för bidraget.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 11 miljoner kronor inom stödformen under 2022. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: