Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka demokratin

Foto på personer som står utomhus och demonstrerar

Vi fördelar statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå.

Det här bidraget kommer inte att utlysas 2023.

Redovisning

Redovisning av färdiga projekt görs i MUCF:s e-tjänst.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser.

Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer och/eller principer, öka valdeltagandet eller stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.

Bidraget får inte användas till er ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara: 

  • en ideell förening som är självständig och demokratiskt uppbyggd och bedriver verksamhet i Sverige eller 
  • en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, som saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige. 

Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ni hittar de kraven i:

Prioritering

Myndigheten prioriterar åtgärder som har förutsättningar att nå många individer, eller riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Det innebär bland annat att MUCF prioriterar projekt som bedrivs i områden med socioekonomiska utmaningar samt i gles- och landsbygder utanför landets tillväxtregioner. Myndigheten prioriterar också projekt som riktar sig mot unga, utrikes födda eller personer med funktionsnedsättningar.

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Bidragets storlek

MUCF hade regeringens uppdrag att fördela 10,8 miljoner kronor inom stödformen 2022.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.