Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Projekt för att öka ungas delaktighet

MUCF fördelar EU-bidrag till projekt som syftar till att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. I programhandledningen kallas bidraget "ungdomsverksamhet". Projekten ska initieras och genomföras av unga.

Bidraget syftar till att uppmuntra, främja och underlätta ungas deltagande i Europas demokratiska liv. Det ska också ge unga möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av utbyte, samarbete, kultur och samhällsengagemang.

Ansökningstider 

Ansökningarna öppnar inom kort och stänger 1 oktober 2024 klockan 12.00. 

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Det här kan bidraget gå till

Bidrag går till projekt som syftar till att hjälpa unga att utveckla ett aktivt medborgarskap samt stärka deras personliga, sociala och digitala kompetenser. Projekten ska bidra till ett eller flera av följande mål:

  • Ge unga möjlighet att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället 
  • Öka ungas medvetenhet om EU:s gemensamma värderingar och grundläggande rättigheter 
  • Sammanföra unga och beslutsfattare i meningsfulla dialoger och/eller bidra till EU:s ungdomsdialog
  • Utveckla ungas digitala kompetens, mediekunskap och kritiska tänkande

Projekten ska ha en europeisk dimension eller tillföra ett europeiskt mervärde och bör kunna kopplas till EU:s ungdomsdialog, EU:s ungdomsstrategi och/eller EU:s ungdomsmål.

Projekt kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Bidraget avgränsas dock inte till projekt som behandlar vissa specifika teman eller ämnen utan syftet är att öka ungas deltagande inom olika sektorer och sammanhang. 

Bidraget kan användas för att genomföra olika slags aktiviteter och evenemang. Det kan exempelvis vara:

  • Workshoppar, seminarier, utbildningar, debatter och olika typer av möten och evenemang 
  • Medvetandehöjande kampanjer, informations- och kulturevenemang
  • Samråd, dialoger, möten och andra former av samverkan mellan unga och beslutsfattare
  • Rollspel, hackatons, simuleringar och användning av digitala verktyg

Projektet kan vara helt digitalt och behöver inte innehålla aktiviteter som kräver att deltagarna reser eller evenemang med fysiskt deltagande på en speciell plats. 

Bidraget kan inte gå till stadgeenliga medlemsmöten av organisationer och nätverk av organisationer, partipolitiska event eller fysisk infrastruktur (så som kostnader för konstruktion av byggnader eller utrustning).

Projektets längd och starttid

Projekt kan pågå minst 3 månader och max 24 månader. 

För ansökningsomgången som stänger den 23 februari ska projektet påbörjas tidigast den 1 juni och senast den 31 december samma år. 

För ansökningsomgången som stänger den 4 oktober ska projektet påbörjas tidigast den 1 januari och senast den 31 maj följande år. 

Ni kan söka bidraget

Dessa projekt ska initieras och drivas av en grupp unga som är mellan 13 och 30 år.

Det kan vara en informell grupp av ungdomar som själva ansöker om bidraget och planerar och genomför projektet.

Det kan också vara ungdomar som träffas via ideell eller offentlig verksamhet, förening, europeisk ungdomsorganisation eller socialt företag och där organisationen ansöker om bidraget.

Ungas engagemang från start till mål är viktigt inom den här bidragsformen. Därför är det viktigt att ungdomar är med och skriver ansökan. 

Internationella samarbeten

Ni kan välja att göra projektet lokalt eller ha en partner och göra ett internationellt projekt. 

  • Nationella projekt genomförs på lokal, regional eller nationell nivå och involverar en eller flera organisationer/ungdomsgrupper från ett enda deltagande land. 
  • Internationella projekt involverar minst två organisationer/ungdomsgrupper från olika länder och genomförs i ett eller flera av de deltagande länderna.

Projektaktiviteter ska genomföras i ett eller flera av de deltagande organisationernas hemländer. Aktiviteter kan också äga rum vid en av EU:s institutioner, även om inga organisationer från det landet deltar i projektet.

Mer information om vilka länder som kan delta finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Hitta internationella partners
Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Bidragets storlek

Hur mycket bidrag ett projekt beviljas beror flera olika faktorer. Vissa kostnader ersätts med schablonbelopp medan andra ersätts för faktiska utgifter. 

Högsta bidrag som kan beviljas för ett projekt: 60 000 euro

Projektförvaltning: 500 euro/månad
Bidraget ska täcka kostnader för projektledning, digitala aktiviteter och ordinarie fysiska aktiviteter som enbart riktar sig till de unga som är direkt involverade i projektet. 

I budgetkategorin går det även söka bidrag för handledningskostnader och inkluderingsstöd.

Fysiska ungdomsevenemang: 100 euro/deltagare
Bidraget ska täcka kostnader för fysiska ungdomsevenemang (Youth Participation Events) där inte bara de unga som är direkt involverade i projektet deltar, utan även en bredare grupp av unga.

Mobilitetsstöd 
Bidraget ska bekosta resor, uppehälle et cetera till ordinarie projektaktiviteter (Youth Participation Mobilities) och för fysiska ungdomsevenemang (Youth Participation Events with Mobilities) om de kräver att deltagarna reser till en annan plats än den där de är bosatta (mer än 10 km).

I budgetkategorin går det söka om bidrag för resor, individuellt stöd (uppehälle), inkluderingsstöd och andra särskilda kostnader. 

Mer information om hur projektbudgeten räknas ut finns i del B om bidraget i programhandledningen

Mer information om programmets budget finns på: Budget Erasmus+ 

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget, vilka villkor som gäller och hur du gör för att söka om bidrag: Erasmus+ Programhandledning 2024
  
Del i programhandledningen som rör det specifika bidraget:
Ungdomsverksamhet

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar:

Läs mer om prioriteringarna i del A av programhandledningen

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.