Hoppa till huvudinnehåll
 

Inför arbetet med LUPP

Planering och förankring är a och o i arbetet med ungdomsenkäten LUPP!

Fem personer kring ett arbetsbord.

Förankring och planering

Inför genomförandet av ungdomsenkäten LUPP behöver arbetet både förankras och planeras.

 • Skapa samsyn och förståelse i din organisation för ungdomsenkäten LUPP. Vad arbetet syftar till, både på kort och lång sikt.
 • Förklara hur det kopplar ihop olika förvaltningsområden och vilka vinster det kan ge för just er kommun.
 • Fördela ansvar och organisera arbetet i processens alla led. Ha tät kontakt med politiker, förvaltningar och berörda skolor eller andra verksamheter.
 • Ha ett helhetsperspektiv kring ungdomsenkäten LUPP i kommunen.

Att tänka på inför ungdomsenkäten LUPP

Ni är själva experter på just er verksamhet, men här är användbara tips som ni kan anpassa efter era förutsättningar.

Studera enkäten

LUPP är ett verktyg som är framtaget för att spegla den nationella ungdomspolitiken. Det ska passa så många som möjligt, kommuner och regioner över hela landet, stora som små, storstad och glesbygd. Tanken är att man i efterhand inte bara kan följa utvecklingen i sin egen kommun eller region utan också jämföra resultatet med andras. Enkäten är därför till stora delar standardiserad. Diskutera om enkäten fyller de behov av kunskap ni har och vilka frågor som kan vara intressanta för vilka områden av kommunens verksamhet.

Politiskt beslut

För att kunna genomföra LUPP är det bra med ett politiskt beslut. Ett politiskt beslut ger mandat för att driva arbetet framåt och få till ett givande samarbete över förvaltningsgränserna. LUPP kan också användas som en del i kommunens löpande uppföljningsarbete.

Lokala (ungdomspolitiska) handlingsplaner

Att fånga in ungas egna röster genom ungdomsenkäten LUPP är ett bra steg för att stärka det lokala ungdomspolitiska arbetet. Det är dock viktigt att redan tidigt i processen fundera över hur ni ska använda er av resultaten. Vilka befintliga handlingsplaner, ungdomspolitiska handlingsplaner, jämställdhetsplaner med mera kan ni knyta arbetet till? Genom att återkommande göra LUPP kan frågorna i enkäten användas som indikatorer för att följa upp insatser och målsättningar.

Bestäm vilka åldersgrupper ni vill ska delta

Det finns tre enkäter som kan användas, för unga 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år. Ni väljer själva vilken eller vilka av de tre enkäterna ni vill använda. Det går att avgränsa undersökningen till en eller ett par årskullar eller årskurser inom respektive åldersgrupp. Exempelvis är årskurs 8 i högstadiet och år 2 i gymnasiet ett vanligt urval. Genomförs LUPP till exempel med ett treårsintervall kan ni nå samma individer, först när de går i årskurs 8 och senare när de går i gymnasiet.

Utse en arbetsgrupp

Avsätt tillräckligt med tid och personal för att kunna hantera de olika faserna; inför, under och efter. Arbetsgruppen kan arbeta med såväl förankringsarbetet, genomförandet av insamlingen och med förberedelse och planering av analysen av resultaten.

Inventera era förutsättningar

Ett viktigt första steg är att inventera era förutsättningar för arbetet med LUPP. Det kan handla om flera saker.

 • Vilka resurser kommer ni att kunna avsätta och vilken ambitionsnivå är rimlig för er?
 • Vad behöver ni för att kunna hantera arbetet inför, under och efter genomförandet av LUPP?
 • Finns analyskompetens inom organisationen eller behöver ni ta hjälp av en extern part?
 • Hur ska ni nå alla ungdomar oavsett funktion eller förmåga?
 • Behöver ni göra några övriga förberedelser för att nå alla unga i kommunen eller regionen?
 • Vilka av de möjliga språken är intressanta för er? (Enkäterna är tillgängliga på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och somaliska)

Tydlig rollfördelning

Det är bra att redan från början göra en tydlig rollfördelning och fördela ansvar i processens alla led. En person behöver ta en samordnande roll med ansvar för helheten kring ungdomsenkäten LUPP i kommunen. Diskutera till exempel hur ni vill arbeta med ungdomsenkäten LUPP, hur ni gör resultaten relevanta och användbara för fler. Ta gärna kontakt med andra kommuner som genomfört LUPP för att ta del av deras erfarenheter.

Planera även hur undersökningen ska genomföras och hur ni stöttar skolorna om de är en samarbetspartner i genomförandet.

Förankra

Det är viktigt att lägga tid på ett brett förankringsarbete. Genom att skapa en samsyn och en förståelse för LUPP och vad arbetet syftar till, på kort och på lång sikt, ökar möjligheterna att resultaten används eller tas emot.

Involvera dessa grupper

 • De politiker som ska fatta beslut utifrån resultaten i LUPP
 • Tjänstepersoner i förvaltningarna som kan använda resultaten i sitt arbete
 • Skolpersonal och de arenor där ni kommer genomföra undersökningen
 • Allmänheten för att på det sättet stärka demokratiarbetet i kommunen.
 • Många undersökningar genomförs via skolor. Det är viktigt att ha förståelse för vad detta innebär. Om insamlingen görs i samarbete med skolor är det särskilt viktigt att förvaltningar och de enskilda skolledarna involveras i god tid. Att samtala om hur resultaten kan återkopplas till och användas i berörda skolor kan vara ett sätt göra det fortsatta arbetet enklare.