Hoppa till huvudinnehåll
 

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är våld och hot som begränsar en persons handlingsutrymme. Flickor, men även pojkar begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar.

Till hedersnormerna hör bland annat uppfattningen att familjens rykte och anseende är beroende av kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld. Även pojkar och unga män är utsatta för hot, kontroll och begränsningar samt äktenskapstvång som har sin bakgrund i hedersrelaterade normer. Pojkar förväntas också i stor utsträckning att bevaka och kontrollera sina systrar eller andra kvinnliga släktingar. En person kan leva i en hederskontext samtidigt som personen har en funktionsvariation och till exempel är homosexuell. Detta kan innebära en extra utsatthet.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det finns ett starkt kollektivistiskt inslag, ofta i en familj och släktrelation. Detta innebär att individens intresse och handlingar anses vara underordnat familjens intresse och att individens sexualitet och intima relationer är hela familjens angelägenhet som kan påverka familjens anseende.

För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om exempelvis följande:

  • Inte rätt att själv välja partner
  • Inte rätt att själv välja sociala kontakter utanför familjen
  • Vara begränsad i val av fritidsaktiviteter
  • Vara begränsad i val av klädsel
  • Vara begränsad i val av studier, arbete och bostad
  • Tvingas ingå barn- och tvångsäktenskap
  • Våld och hot om våld, inklusive dödligt våld