Hoppa till huvudinnehåll
 

Civila samhället i samhället

Välkommen till utbildningen som ger fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet.

Varje år sedan 2014 arrangerar MUCF utbildningen Civila samhället i samhället tillsammans med Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke).

Utbildningen vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor. Den pågår under knappt ett år med start i april/maj.

Innehåll

I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

3x3 dagar 

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin.

Del 1 (26-28 april 2023): Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling

I del 1 ges grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling. Vilka politiska idéer och processer har skapat det svenska civilsamhället? Hur har relationen historiskt sett ut mellan civilsamhälle och offentlig sektor? Vilka internationella idéflöden har påverkat den svenska utvecklingen?

Kursdelen ger även en orientering om centrala begrepp inom området och en beskrivning av civilsamhällets nutida omfattning.

Vad kännetecknar utvecklingen de senaste 30 åren med en mer marknadsorienterad offentlighet? Hur har det påverkat ideella organisationer och andra aktörer inom det civila samhället? Hur har utvecklingen sett ut vad gäller både funktionen som röstbärare och att vara utförare av välfärdstjänster?

Speciellt fokus läggs vid relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor, och skillnader i de olika sektorernas utgångspunkter och funktioner belyses.

Kursmoment

 • Vad menas med det civila samhället?
  • Begrepp, modeller och statistik
 • Civilsamhällets rötter och framväxt
  • Idéhistorisk och historisk utveckling
 • Nutida trender och förändringar
  • Samtid och framtid – hur påverkas civilsamhället?
 • Ideellt engagemang i Sverige
  • Frivilligt arbete i olika kontexter
 • Roller och drivkrafter i ideell och offentlig sektor
  • Skillnader i förhållningssätt
Del 2 (30 augusti - 1 september 2023): Fördjupade diskussioner om det civila samhällets roll idag

I del 2 fördjupar vi diskussionen om det civila samhällets roll idag. Fokus läggs på nuvarande politik; propositionen ”En politik för det civila samhället” beskrivs och dess praktik undersöks.

Relationen mellan offentlig och ideell sektor studeras närmare och regionala/lokala exempel på samverkan ges. Dessutom beskrivs och diskuteras modeller och system för statlig bidragsgivning och sätts i relation till hur myndigheter kan stödja det civila samhällets organisationer.

Mer övergripande diskuteras det civila samhället i relation till demokrati men också det civila samhällets roller i innovationsprocesser.

Kursmoment

 • Statlig politik för det civila samhället
  • Politikens utveckling och status
 • Samverkan mellan ideellt och offentligt
  • Regionala/lokala exempel
 • Civilt samhälle och demokrati
  • Det civila samhällets roll i och för demokratin 
 • Civilsamhället som innovationsarena
  • Kreatörer, entreprenörer och samverkan
 • Bidragsgivningens motiv och grund
  • Går det att stödja utan att styra, och vill vi det?

 

Del 3 (22-24 november 2023): Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga

I del 3 fokuserar vi på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. Här behandlas lagar och regler som styr såväl offentlig upphandling som verksamheter under valfrihetssystemen och idéburet-offentligt partnerskap. En fördjupning sker också kring ideella organisationers roll som utförare av välfärdstjänster. Olika modeller för samverkan presenteras, analyseras och diskuteras. 

I denna kursdel ges konkreta exempel på metoder för dialog och samråd. Hur organiseras samverkan på ett sätt som skapar effektivitet och goda relationer? Dessutom kommer vi att blicka framåt mot vad framtiden kan föra med sig för det civila samhället och dess relationer till offentlig sektor.

Kursmoment

 • Former för dialog och samråd - Koden för idéburna verksamheters medverkan och andra verktyg, viktiga hållpunkter i samverkan och överenskommelser.
 • Ideella organisationer som utförare
  • Tjänster, service och välfärdsprodukter
 • Reglerade verksamhetsrelationer och samspel mellan offentligt och civilt samhälle. 
  • LOU – lagen om offentlig upphandling
  • LOV – lagen om valfrihetssystem
  • IOP – idéburet-offentligt partnerskap
 • Ideellas erfarenheter av att vara del av olika verksamhetsrelationer
  • Att som ideell aktör vara del av välfärdsproduktion, upphandlingar och IOP.
 • Framtidspanel
  • Personer med kunskap och idéer om civilsamhället siar om framtiden

Genomförande

Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter där innehållet kopplas till din egen praktik. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Kursen är förlagd till Campus Ersta på Södermalm i Stockholm, Marie Cederschiöld högskola. 

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället.

Några exempel på tidigare års föreläsare: 

 • Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Hannes Rolf, fil.dr., Marie Cederschiöld högskola/Uppsala universitet

 • Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
 • Erika Hanses, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten  
 • Thomas Schneider, utvecklingschef, Bräcke diakoni
 • Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings universitet
 • Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Mattias Larsson , verksamhetschef, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
 • Johan von Essen, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Malin Arvidson, docent, Lunds universitet
 • Elisabet Johansson, utvecklingsledare, MUCF
 • Sofia Åberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
 • Marie Nordfeldt, professor, Karlstads universitet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället.

Kursen vänder sig också till dig som är tjänsteperson inom civilsamhället och behöver veta mer om ovanstående frågor. Kursen är även öppen för andra, till exempel förtroendevalda inom civila samhället och politiker, men observera reglerna för uppdragsutbildning.

Utbildningen är en uppdragsutbildning

Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket gör att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är dock att uppdragsutbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. 

 

Kostnad 

Kursavgiften är 18 250 kr (exkl moms)  2023. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med tilltugg. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Sista dagen för anmälan är den 26 mars 2023

Till anmälan  

Arrangörer

Kursen arrangeras av Marie Cedershiöld högskola tillsammans med MUCF.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: