Hoppa till huvudinnehåll
 

Efter att ni har genomfört LUPP

Efter att LUPP har genomförts så ska resultaten analyseras och komma till användning i ert utvecklingsarbete och beslut som rör unga.

Analysverktyg

I LUPP-portalen går det att göra enklare analyser av resultaten. Den ansvariga kommunen, stadsdelen eller ert kommunsamarbete kan även få underlaget i form av en samlad datafil för fördjupande analyser i annat statistikverktyg.

Komplettera med annan statistik

ungidag.se finns statistik om unga från 12 myndigheter. Det kan komplettera den kunskap som ert resultat av LUPP ger.

Att sammanfatta och beskriva sin analys

Ni väljer hur resultatet ska presenteras. Den kan till exempel belysa arbetet och ge en övergripande beskrivning av resultaten. Den kan även ge fördjupad bild av några särskilt viktiga frågor.

Analyserna bör vara en del av ett större utvecklingsarbete. Ni kan till exempel göra fördjupande intervjuer med unga på områden som identifieras som utvecklingsområden.

I vissa kommuner används LUPP som ett stöd och indikatorer i det ordinarie uppföljningsarbetet. Resultaten kan användas som underlag för diskussioner i kommunens politiska församlingar och bland tjänstepersoner i olika förvaltningar.

Att tänka på efter

Analysera resultaten

LUPP är en bred enkät som erbjuder ett rikt kunskapsunderlag. Analysen kan underlättas genom att välja ut ett par områden som ni särskilt fokuserar på.

LUPP-portalen erbjuder möjligheter att göra enklare analyser. Men för att komma in på djupet i vissa frågor och för att kunna göra vissa typer av jämförelser behöver någon analysera dataunderlaget. Det är en specifik och kvalificerad kompetens att arbeta med denna typ av dataunderlag. Vissa aktörer har den kompetensen i organisationen, och andra behöver stöd av en extern part.

Regionala samarbeten kan vara ett sätt för att få till fördjupade analyser. Kolla med ert kommun- eller regionförbund om ett sådant samarbete skulle vara intressant.

Metodmaterialet Analysera LUPP

Professionell analys

En forskare eller konsult kan anlitas för att ge analysen en mer genomarbetad analys. Det är bra om analysen kan bidra med rekommendationer till fortsatta insatser eller åtgärder. Detta är dock en resursfråga och varje verksamhet bör redan i förarbetet identifiera vilka resurser som finns och om de är tillräckliga för att kunna besvara de frågor man vill ha svar på.

Fördjupa analysen

Det finns flera sätt att fördjupa analyserna och skapa en bättre förståelse för resultaten av de områden som ni undersöker. Exempelvis är fokusgrupper ett sätt att fördjupa sin kunskap tillsammans med unga.

Arbeta med resultaten utifrån jämställdhetsperspektiv

En viktig del i analysarbetet är att arbeta med kön som övergripande bakgrundsvariabel. Det innebär att all statistik bör analyseras och presenteras efter kön i alla kombinationer av variabler. Det är viktigt att uppmärksamma både likheter och skillnader mellan könen. Uppgifterna för tjejer och killar ska vara tydliga i tabeller och i diagram, de ska till exempel stå bredvid varandra för att underlätta jämförelser.

Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den officiella statistiken framgår att Individbaserad officiell statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Uppföljning

Återkommande undersökningar skapar kontinuitet och långsiktighet. Vetskapen om att LUPP ska göras igen skapar nyfikenhet och vilja att förändra genom insatser och åtgärder. Planering och förankring blir åter aktuella här när det gäller spridning av resultatet. Det är centralt för att det ska leda till vidare arbete och bör ske så att diskussion och reflektion uppmuntras.

Identifiera utvecklingsområden

En genomförd undersökning och en analys är inte ett slutmål. Analysen är ett verktyg för ett fortsatt utvecklingsarbete. Identifiera områden som ni särskilt vill fokusera på och utforma förslag på insatser för de behov ni identifierat. För gärna diskussioner över förvaltningar och ansvarsområden för att identifiera både likheter och olikheter i era verksamheter. På så vis kan Lupp användas som ett underlag för sektorsövergripande utvecklingsarbete.

Rapporter

MUCF kräver ingen redovisning efter genomförd undersökning utan LUPP är för er skull. Däremot är en rapport ett betydande verktyg för det fortsatta utvecklingsarbetet. Se därför till att den som skriver rapporten även har i uppdrag att skriva fram rekommendationer för kommunens eller regionens fortsatta arbete. Många producerar en traditionell rapport och en populärversion samt involverar en forskare eller konsult. Fundera även på om och hur ni kan involvera unga i analysen, i utformandet av resultatsammanställningen, spridning och inte minst i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sprid resultaten

Den information som sprids ska vara begriplig, relevant och användbar för de som ni försöker nå ut till. Lyft konkreta exempel på hur ert utvecklingsarbete har stärkts av LUPP. Särskilt till de unga som har fyllt i enkäten.

Olika målgrupper har olika behov och kan använda informationen på olika sätt. Fundera över om ni behöver anpassa spridningsarbetet till respektive målgrupp eller om ni vill använda samma underlag för olika målgrupper för att på så vis jämföra mellan dem. Använda gärna flera kanaler för att sprida resultaten.

Återkoppla

En del av spridningsarbetet är att återkoppla till de som på olika sätt berörts eller deltagit i Lupp under året. Återkoppla alltid till de unga som har genomfört undersökningen. Gör det tydligt vad de bidragit med och visa vad ni ser för behov hos unga. Visa gärna vad det konkret leder till för åtgärder eller insatser. Var ärliga med vad som kommer kunna åtgärdas nu och vad som kommer ta längre tid och varför. Detta stärker möjligheten att genomföra liknande insatser i framtiden.

Återkoppling kan även användas som ett kvalitetssäkrande tillfälle. Finns det andra tolkningar på era analyser? Finns det andra behov eller utvecklingsområden än de ni identifierat?

Metodmaterialet LUPP i skolan

Genomför insatser

Ett utvecklingsarbete kan se ut på många sätt. LUPP och det efterföljande analys- och fördjupningsarbetet kan stärka bilden av vad som behöver göras. Det kan behövas insatser på flera olika nivåer för att komma åt era lokala utmaningar. Exempelvis kan insatser behövas för att:

  • röja strukturella hinder
  • kompetensutveckla personal eller stärka verksamheter på annat sätt
  • stärka särskilda grupper av unga
  • stärka unga generellt
  • utveckla arbetet för utsatta grupper eller enskilda individer

Uppföljning

Återkommande undersökningar skapar kontinuitet och långsiktighet. Vetskapen om att LUPP ska göras igen skapar nyfikenhet och vilja att förändra genom insatser och åtgärder. Planering och förankring blir åter aktuella här när det gäller spridning av resultatet. Det är centralt för att det ska leda till vidare arbete och bör ske så att diskussion och reflektion uppmuntras.