Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag och annan finansiering

En fungerande ekonomi är en grundförutsättning för att en förening ska kunna existera och utveckla sin verksamhet. Finansieringen kan ske på olika sätt, till exempel genom medlemsavgifter, försäljning av varor eller tjänster, statsbidrag eller bidrag från kommuner och regioner, gåvor och donationer.

Viktigt att uppfylla kraven

Regelverken kan skilja sig åt hos aktörer på lokal, regional och nationell nivå som ger bidrag till föreningar. Därför är det viktigt att läsa och förstå vilka krav som ska uppfyllas innan man gör en ansökan om bidrag.

Varför ges bidrag till föreningslivet?

Det stöd som kommuner, regioner och statliga myndigheter fördelar till organisationer inom det civila samhället har en mycket viktig roll. Bidragen ger möjligheter till ett livaktigt civilsamhällesorganisationer som engagerar medborgare inom många områden. De ger också människor möjligheter att organisera sig kring gemensamma intressen och grupper ges tillfälle att göra sig hörda i samhället. Dessutom bidrar många föreningar med verksamheter som är viktiga komplement i vår gemensamma välfärd.

Föreningarna kan också driva på etablerade institutioners sätt att fungera och på så sätt vara en kraft för utveckling och innovation i samhället.

Olika typer av bidrag

Hög effektivitet, transparens, likvärdighet och rättssäkerhet hos myndigheter, regioner och kommuner är viktiga i bidragshanteringen. Det finns en mängd olika bidrag och de villkor som gäller för respektive bidrag hittar du hos respektive organisation.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag till en ideell organisation, där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter. Organisationsbidrag utgår enligt propositionen om en politik för det civila samhället från vissa baskriterier utan att ställa några tydliga krav på motprestationer eller resultat. Här kan du läsa mer om vilka organisationsbidrag vi har. 

Verksamhetsbidrag

Ett verksamhetsbidrag är ett bidrag som är riktat till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Ett verksamhetsbidrag har som syfte att stödja organisationen för vad den gör i form av en viss aktivitet eller verksamhet. Här kan staten ställa tydliga krav på motprestation, måluppfyllelse och resultat. Läs mer om vilka verksamhetsbidrag vi har. 

Projektbidrag

Projektbidrag är ett riktat bidrag till ett tidsbegränsat projekt. Läs mer om våra projektbidrag.