Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisation

MUCF leds av generaldirektör Lena Nyberg. Vårt kontor finns i Växjö och vi arbetar för att stärka ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i hela Sverige.

Organisatoriskt är vi indelade i fyra avdelningar som i sin tur har stöd av de tre enheterna GD-stab, verksamhetsstöd och HR. 

Avdelningar

Avdelningen för utredning

Avdelningen gör utredningar, analyserar underlag och statistik i syfte att öka kunskapen om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets förutsättningar.

Avdelningen för kunskapsstöd

Avdelningen arbetar med metodutveckling, tar fram handböcker och andra verktyg som används av olika professioner som arbetar med unga och civilsamhället. Avdelningen sprider också kunskap som myndigheten tagit fram genom att arrangera utbildningar och konferenser. Avdelningen erbjuder stöd och samarbetar med myndigheter, regioner, kommuner och det civila samhället.

Avdelningen för statsbidrag

Avdelningen fördelar bidrag till ideella organisationer och stiftelser. Bidragen kan gå till särskilda projekt eller till löpande verksamhet.

Avdelningen för internationellt samarbete

Avdelningen handlägger EUs utbytesprogram Erasmus+ Ungdom, deltar i kommissionens nätverk för nationella kontor som jobbar med EU-utbyten, arbetar med EU-information och anordnar metodutbildning för ungdomsledare.

Verksamhetsstöd

Enheten sköter myndighetens ekonomi, registratur, arkiv, it och telefoni, säkerhet och kommunikation.

GD-staben

Enheten hanterar ledningssystemet med styrning, planering och uppföljning men också remisser och annat myndighetsövergripande arbete.

HR

Enheten ansvarar för myndighetens HR-stöd, allt från rekryteringar och löner till arbetsmiljöfrågor.

MUCFs insynsråd

Myndigheten har ett insynsråd, utsett av regeringen. Rådet har insyn i verksamheten men fattar inga beslut. Uppgiften är istället att vara ett stöd till generaldirektören.  Förutom generaldirektören ingår följande personer i insynsrådet:

 • Ann-Katrin Persson
 • Edvard Agrell
 • Eva Lindblom
 • Henrik Edin
 • Kristin Lilieqvist
 • Mia Wallengren
 • Pontus Ringborg
 • Rami Al-Khamisi
 • Rosaline Marbinah
Historik
 • 1959 Statens ungdomsråd etableras.
 • 1976 Statens ungdomsråd blir en myndighet.
 • 1994 Myndigheten byter namn till Ungdomsstyrelsen och får sin första generaldirektör.
 • 2014 Den 1 april 2014 får vi namnet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
 • 2019 MUCF flyttar till Växjö.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: