Hoppa till huvudinnehåll
 

Studier om civila samhället

MUCF fördelar bidrag till studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 15 maj 2024
 • Ansökan stänger: 15 september 2024

Gör din ansökan i MUCF:s e-tjänst.

Syfte och mål

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. 

Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället.

Prioriterade områden 2024

 • Tillit och kontroll: Har synen på tillit och kontroll i relation till civilsamhället förändrats? Om, ja, vilka konsekvenser kan uppstå? Hur påverkas demokratin? Om negativa konsekvenser uppstår, hur kan dessa motverkas?
 • Förort och landsbygd: Hur påverkar ny teknik och digitalisering, såsom näthandel och distansarbete, det lokala samhället i förorter respektive landsbygder. Vilka konsekvenser uppstår? Hur påverkas demokratin? Vilken roll kan civilsamhället spela i ett förändrat lokalsamhälle? 
 • Mångfald och återväxt: Många organisationer har svårt att rekrytera nya medlemmar och medlemmar från olika grupper i samhället inklusive att få in yngre i organisationen. Vilka utvecklingstendenser i samhället påverkar utvecklingen och vilka konsekvenser kan uppstå över tid. Hur påverkas demokratin? Hur kan negativa konsekvenser motverkas eller kompenseras för?  

Ni kan söka bidraget

Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö. Forskaren ska vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Samverkan och medfinansiering

Vi välkomnar samverkan och medfinansiering med offentliga myndigheter och/eller organisationer i civilsamhället. Ni ska även delta i seminarier för erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med detta bidrag är att genom forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.

Resultat från studier om det civila samhället

Bidragets storlek

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många projekt som beviljas till bidraget.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i ett eller två år.

Granskning av ansökan

MUCF gör en formell granskning av ansökan utifrån utlysningens syfte, mål och formella krav. Den vetenskapliga kvaliteten prövas av en extern erfaren forskare. MUCF bedömer och fattar beslut om vilka ansökningar som ska bifallas. MUCF beviljar ansökningar beroende på tillgängliga medel.

En utförlig beskrivning av det vetenskapliga beredningsarbetet finns i myndighetens beredningshandbok.

Checklista – det här ska finnas med i ansökan

 • Projektbeskrivning - Upplägg, teori, metod, tidplan, genomförande och medverkandes roll.
 • Syfte - Vad är projektets syfte?
 • Motivering - Varför är projektet viktigt utifrån bidragets syfte och mål?
 • Betydelse för forskningsområdet - Vad kommer projektet att tillföra forskningsområdet?
 • Omvärlds- och områdesöversikt - Gör en sammanfattning av relevant forskning inom området.
 • Användbar kunskap för det offentliga och civila samhällets aktörer - Vad kommer projektet att ge för praktiskt användbar kunskap och nytta för myndigheter, regioner, kommuner och aktörer i det civila samhället?
 • Kostnad - Hur stor andel av den totala kostnaden ingår i ansökan?
 • Budget - Ange kostnader för löner, sociala avgifter och övriga projektkostnader. Maximalt godkänns ett OH-påslag på 35 procent.
 • CV - Bifoga vetenskapliga meriter samt publikationslista.

Tidigare beviljade projekt

Nyfiken på vilka som har fått bidrag tidigare? Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som har fått bidrag till studier om det civila samhället föregående år.