Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferensen 2022

Den 16 dec 2022 samlades aktörer från offentlig sektor och civilsamhället till MUCF:s årliga Kunskapskonferens om det civila samhället. Kunskapskonferensen arrangerades för nionde gången och runt 200 personer kom till Posthuset i Stockholm för att lyssna till några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället, företrädare från Stockholms stadsmission, Hyresgästföreningen i Gävle samt AI SWEDEN.

Kunskapskonferensen är en årlig konferens som följer den pågående utvecklingen på civilsamhällets områden och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. Syftet med kunskapskonferensen är att sprida kunskap och utbyta erfarenhet mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Den arrangeras av MUCF tillsammans med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ideell Arena. 

Årets tema handlade om kunskap som kan användas för att öka inkludering, främja social förnyelse och stärka sektorsövergripande samverkan. Under dagen presenterades aktuell civilsamhällesforskning som bidrar till att förstå förutsättningarna för, och utmaningarna kring, social innovation i civilsamhället samt hur samverkansrelationer mellan olika aktörer kan stärkas.

Här nedan presenteras kort konferensens seminarier. Här finns även länkar till de presentationer som hölls under respektive seminarium.

Social innovation i civilsamhällets organisationer – kunskaper och exempel

Presentation av kunskapsläget inom social innovation i civilsamhällets organisationer, baserat på svensk och internationell forskning med praktiska exempel. Deltagarna fick lära sig mer om nytänkande insatser för att förbättra människors livsvillkor.

Medverkade gjorde Malin Lindberg som är socialinnovationsforskare vid Luleå tekniska universitet och Johanna Kock som sitter i Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp som områdeschef för Arbete.

 

Ungas delaktighet i en delad stad

Seminariet handlade om ungas förutsättningar till delaktighet i en urban geografi som alltmer kommit att präglas av ojämlika uppväxtvillkor. Deltagarna fick veta mer om potentialen i insatser som använder sig av idrotten som medel för att bryta segregation och bidra till inkludering och en känsla av meningsfullhet. 

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, höll i seminariet.

Samverkande samhällsarbete ”Community work” för socialt hållbar stadsutveckling

Med utgångspunkt i såväl internationell som egen forskning redogjorde Stefan Sjöberg för grunderna i det som internationellt kallas community work, vilket kan översättas till samhällsarbete. Samhällsarbete tar sin utgångspunkt i att vara på plats och skapa dialog med människorna som lever i områdena. Det handlar om att skapa samverkan och bygga nätverk mellan offentliga och andra aktörer och där har civilsamhället och föreningslivet en central betydelse.

Stefan Sjöberg är sociolog (PhD) och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

 

Inkludera marginaliserade grupper i den lokala demokratin

En forskningsöversikt av hur demokratiska innovationer som medborgardialog kan inkludera marginaliserade grupper i lokala politiska processer. Nazem Tahvilzadeh, forskare och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, berättade utifrån nedslag i forskning från hela världen om förutsättningarna för att en process skall bli lyckad, vilken roll civilsamhällesorganisationer och nätverk kan ha och vad en kommun kan göra för att främja djupare demokrati.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, var värd för detta seminarium.

Civilsamhällets betydelser efter flykt

Idag flyr människor Ukraina på grund av krig. För 30 år sedan flydde människor Balkan. Det bosniska fallet ger flera perspektiv på civilsamhällets betydelser efter påtvingad migration som kan bidra till förståelsen för den situation vi idag står inför. Utifrån en aktuell avhandling presenterade Therese Ydremark olika perspektiv på detta.

Therese Ydremark är fil. dr i social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Plattformar för sektorsövergripande samverkan i praktiken

Med erfarenheter från forskning om bland annat samverkan kring stadsutveckling, landsbygdsutveckling och klimatomställning presenterades perspektiv på plattformar tänkta att stimulera samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

Här presenterades också MUCF:s generella samverkansmodell som kan fungera som stöd för att utveckla samverkan.

På seminariet medverkade fyra forskare som studerar samverkansplattformar, samt Elisabet Johansson, utvecklingsledare från MUCF.

Patrik Cras är socialantropolog och verksam som forskare vid Avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet.

Martha Middlemiss Lé Mon är religionssociolog och verksam som forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Nils Hertting är statsvetare och verksam som forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Ulrika Persson-Fischier är kulturantropolog och verksam som forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet.

 

 

Workshop Social innovation

Malin Lindberg, socialinnovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, ledde denna workshop där deltagarna fick chans att utforska hur social innovation kan kopplas till den egna organisations insatser och utmaningar. Tillsammans redde deltagarna ut vilket sorts nytänkande som krävs för att rå på de samhällsutmaningar man vill tackla, med fokus på involvering, samverkan och systemförändring. Därefter utforskade deltagarna tillsammans AI Sweden hur artificiell intelligens kan vara ett sätt för civilsamhället att ta sig an samhällsutmaningar och förbättra människor livsvillkor. Rebecka Lönnroth och Anders Thoresson från AI Sweden delade med sig av sina tankar och erfarenheter om hur man kan skapa nytta med artificiell intelligens samt den kraftsamling som genomförs för att öka kommuners och civilsamhällets användning av AI.

 

Avslutningsvis bjöds konferensdeltagarna in till att samtala med varandra, utbyta erfarenheter och samverka över sektorsgränserna. Under hela konferensen rådde en kreativ miljö där samtalen pågick hela tiden, deltagarna utbytte idéer och knöt kontakter.

Konferensen bidrog till en viktig kunskapsspridning, ett erfarenhetsutbyte och en mötesplats för att knyta ihop akademin, civilsamhället och det offentliga.

MUCF riktar ett stort tack till alla som gjorde att konferensen blev så lyckad!