Aktuellt

MUCF bemöter Skattebetalarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten 11 oktober 2018.

2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Varför delar MUCF ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer?

Att fördela statsbidrag till riksorganisationer, som organiserar barn och ungdomar, är ett uppdrag som vi har från regeringen. 

Vad är syftet med bidragen?

Regeringens syfte är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, vilket i sin tur stärker demokratin.

Hur mycket pengar delar MUCF ut till barn- och ungdomsorganisationer?

Vikten av vettig sexualundervisning i skolan är rubriken på ett av EuroPrides seminarier i augusti.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker uppdraget för MUCF och UMO.

Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till kommuner som planerar att öka tillgängligheten (t.ex. i form av utökade öppettider) och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel som baseras på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun (länk till listan över belopp finns nedan). Det kommer att vara möjligt att rekvirera medlen fr o m vecka 27.

Följande tider är myndigheten öppen i sommar.

Det finns tecken på att organisationer satt i system att bilda mycket små föreningar som vi ifrågasätter beständigheten i. Förordningen ställer som krav att medlemsföreningarnas verksamhet inte får vara av tillfällig karaktär.

Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.

Det är inte ungas motivation och engagemang det är fel på, utan grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning.

Kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden och en skrift som lyfter unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera.

Sidor