Hoppa till huvudinnehåll
 

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

I maj 2020 fick MUCF tillsammans med flera andra myndigheter, regeringens uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Ett år senare, den 14 maj 2021, hade uppdraget utmynnat i sju förslag och tio bedömningar som vi anser bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans.

Grafik med omslaget på rapporten och texten 7 förslag, 10 bedömningar

Rapportens sju förslag

  1. a. Långsiktigt uppdrag för nationell samordning
    b. Fortsatt uppdrag till MUCF att stödja lokala aktörer
  2. Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
  3. Öka ansvaret för målgruppen på regional nivå
  4. Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till uvas
  5. Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
  6. Obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
  7. Utred en utökning av Samordnad individuella plan (SIP)

Ta del av rapporten i sin helhet.

Med bakgrund i rapporten gav regeringen MUCF uppdraget den 3 juni 2021 att inrätta en stödfunktion för myndighetssamordning för de aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.

Om regeringens uppdrag

För unga som möter svårigheter att fullfölja grund- och gymnasieskola eller att etablera sig på arbetsmarknaden är ett tidigt stöd och förebyggande arbete viktigt. Av slutbetänkandet SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar framgår att det finns ett behov av ett mer sammanhängande stöd till unga i åldern 13–25 år som saknar grundläggande utbildning och som har behov av stöd från flera aktörer. Dessa unga individer riskerar annars särskilda svårigheter i sin etablering.

Stödet till unga som riskerar att få särskilda svårigheter i sin etablering behöver vara både mer långsiktiga och påbörjas tidigare än de insatser som görs inom det kommunala aktivitetsansvaret för unga som har fullgjort sin skolplikt. Ett sådant stöd behöver omfatta både frågor kring utbildning, omsorg, hälso- och sjukvård och arbetsmarknad.

Syftet med uppdraget är att utveckla en förbättra samverkansmodell mellan nationella myndigheter som långsiktigt stärker förutsättningarna att lokalt åstadkomma ett förstärkt förebyggande arbete för unga med sammansatta behov.

Ett samarbete mellan flera aktörer

MUCF fick i uppdrag att samordna arbetet med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, och Statens institutionsstyrelse. Uppdraget genomfördes i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsstyrelserna, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS) och Riksförbundet Attention.