Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Ackreditering

Organisationer som vill arbeta långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om en ackreditering inom ungdomsområdet och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden, 2021-2027.

Ackrediteringen gör det möjligt för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt. Bidraget kan användas för att anordna ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsinsatser för personer som arbetar med unga.

Ansökningstider

Det går att ansöka om ackreditering fram till 1 oktober 2024 klockan 12.00.

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka om ackreditering (KA150-YOU) måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Det här kan bidraget gå till

Ackrediterade organisationer får förenklad tillgång till finansiering för att anordna ungdomsutbyten och kompetensutveckling för personer som arbetar med unga.

Samma regler för verksamheten gäller för ackrediterade projekt som för andra projekt. Det innebär bland annat att regler gällande deltagande organisationer, antal deltagare och gruppsammansättning gäller även för ackrediterade projekt.

Läs mer om ungdomsutbyten här  

Läs mer om kompetensutveckling här 

Tänk på att:

  • En ackrediterad organisation är inte berättigad att söka projektmedel inom ramen för de ansökningstillfällen som ges för enskilda ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomsarbetare.
  • Som ackrediterad organisation kan ni dock alltid fortsätta delta som partnerorganisation i enskilda projekt som rör ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomsarbetare, men en ackrediterad organisation kan inte vara ansökande organisation.
  • Än så länge så kan en ansökan om ackreditering endast omfatta projekt som syftas till ungdomsutbyten och kompetensutveckling för ungdomsarbetare. Det går alltså inte att få bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet inom ackrediteringen. 
Projektets längd och starttid

Ackrediteringen tilldelas för hela programperioden fram till 2027, med förbehåll för att krav och instruktioner fortsatt uppfylls och efterlevs.

Alla ackrediterade projekt startar den 1 juni och har en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader finns möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Ni kan söka en ackreditering

En ackreditering kan sökas av organisationer som är etablerade i Sverige och har minst två års relevant erfarenhet av verksamhet inom ungdomsområdet.

Det kan vara ideella föreningar och icke-statliga organisationer, sociala företag och organisationer som arbetar med samhällsansvar samt kommunala, regionala och statliga verksamheter.

För att ansöka om budget för ackrediterade projekt krävs att organisationen har en giltig Erasmusackreditering på ungdomsområdet den sista ansökningsdagen. 

Internationella samarbeten

I er ansökan om ackreditering behöver ni inte ha med några internationella samarbetspartners. Ni behöver dock ha en plan för hur ni ska utveckla samarbeten med andra organisationer.

Det krävs att ni har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ Ungdom när ni ska genomföra era projekt.

Mer information om vilka länder som kan delta finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Hitta internationella partners

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Efter inskickad ansökan

Ansökningar om ackreditering inom ungdomsområdet ska lämnas in till MUCF i samband med höstens ansökningsomgång. 

Besked om beslut på er ansökan, oavsett om den beviljas eller avslås, ges vid årsskiftet därefter (senast i slutet av januari).

En ansökan godkänns om den går igenom de formella kontrollerna och får minst 70/100 poäng i kvalitetsbedömningen och minst hälften av det maximala poängantalet inom varje delområde. De delområden som bedöms i ansökan är:

  • organisationens relevans och erfarenhet inom ungdomssektorn (maximalt 20 poäng)
  • planens strategiska dimension (maximalt 40 poäng)
  • kvaliteten på organisationens administrativa förmåga (maximalt 40 poäng)

Mer utförliga förklaringar av bedömningskriterierna för ackreditering inom Erasmus+ finns i del B av programhandledningen.

När en organisation har beviljats en ackreditering är den garanterad finansiering under hela programperioden. Organisationen behöver dock ansöka om budget för sina aktiviteter en gång om året, i samband med vårens ansökningsomgång. 

Bidragets storlek

Den ackrediterade organisationen söker projektmedel genom att skicka in förslag till finansiering till MUCF. Det beviljade bidraget baseras på:

  • den budget som är tillgänglig
  • organisationens resultat inom tidigare beviljade insatser, eller poängen som ackrediteringsansökan erhöll, om det är första gången som finansiering begärs
  • förslagets relevans för programmets fokusområden (inkludering, digitalisering, hållbarhet och andra prioriterade temaområden)

Alla ackrediterade organisationer som begär finansiering är garanterade ett minimibelopp. MUCF kommer också att bestämma ett maxbelopp som varje organisation kan få.

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som EU-kommissionen tillhandahåller.

Minimumbelopp

Alla ackrediterade organisationer garanteras ett minimibelopp. Beloppet är baserat utifrån att alla ackrediterade organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet projekt.

Maxbelopp

Det finns ett maxbelopp för hur mycket budget en ackrediterad organisation kan få. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större projekt kan kräva för budget.

Kvalitet

Under det första året som ackrediterad organisation bedöms kvalitetsaspekten på vilken poäng organisationen får på ackrediteringsansökan. När organisationen sedan genomfört ett projekt handlar kvalitet om hur väl organisationen genomfört projekt vilket baseras på poängen som organisationen får i samband med slutrapporten. 

Prioriteringar

Budget för prioriteringar handlar om i vilken utsträckning som projekten tillgodoser programmets prioriteringar: inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. Mer information om budget finns på: Budget Erasmus+

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget, vilka villkor som gäller och hur du gör för att söka om bidrag: Erasmus+ Programhandledning 2023 

Del i programhandledningen som rör det specifika bidraget:

Ackreditering inom ungdomsområdet 

Ackrediterade projekt inom ungdomsområdet 

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar:

Läs mer om prioriteringarna i del A av programhandledningen.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.

Organisationer som har beviljats ackreditering

På den här sidan publicerar vi löpande de svenska organisationer som beviljats ackreditering via MUCF.

I den här videon delar Haninge kommun erfarenheter från att ha sökt och fått ackreditering: