Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapsstöd till det civila samhället

Är du engagerad i eller samarbetar med det civila samhället? Här kan du lära dig mer om föreningsteknik, vilka bidrag som finns att söka, regler, tillstånd och få tips på verktyg som kan underlätta samverkan mellan olika aktörer.

Vi har i uppdrag att stötta det civila samhället med kunskap om till exempel offentliga regelverk, olika organisationsformer och vilka statsbidrag som finns att söka. med mera.

Stöd för att starta och driva en ideell förening

Om ideella föreningar

Den vanligaste organisationsformen i civilsamhället är ideella föreningar. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningars uppkomst, verksamhet eller upphörande, men den ska ha medlemmar och vara av ideell karaktär.

Starta en ideell förening

Skatteverket har tagit fram en checklista för dig som vill starta en ideell förening. Den beskriver steg för steg hur du gör. I checklistan kan du läsa mer om hur du skriver stadgar och ordnar ett möte för att bilda föreningen. En ideell förening behöver inte registreras, men om ni vill ha ett organisationsnummer så ansöker ni hos Skatteverket.

Flera organisationer har tagit fram grundläggande kunskap om att starta och driva förening.

Stadgar för ideella föreningar

Ideella föreningar formulerar och antar sina egna stadgar. Stadgarna kan beskrivas som föreningens regler. I filmen nedan beskriver vi några av de punkter som är bra att ha med i sina stadgar.

Fler filmer om stadgar, årsmöte och mötesteknik.

Anmäla ändringar i föreningen

skatteverket.se kan du läsa hur du gör för att anmäla ändringar i din förening, till exempel adressändring. Hur du går tillväga beror på vilken föreningsform din förening har och vilken ändring du vill göra.

Lösa upp föreningen

En ideell förening kan upphöra genom frivillig upplösning eller genom konkurs. Efter att föreningen har upphört kan du avregistrera den hos Skatteverket.

Några av de regler som påverkar ideella föreningar

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Däremot finns det lagar som omfattar ideella föreningar. Om en förening har anställda behöver den till exempel följa lagar om anställningar.

Sköta ekonomi och bokföring

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig och måste då följa bokföringslagen och Bokföringsnämndens rådgivning. Här kan du läsa om de villkor en förening ska uppfylla för att vara bokföringsskyldig och vad det innebär.

Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Betalar du ut ersättning för arbete på totalt 1 000 kronor eller mer under ett år till en person som har A-skatt är du skyldig att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och skatt. Ersättningar för arbete kan vara lön, förmåner eller kostnadsersättningar, till exempel traktamente och bilersättning.

En ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund ska deklarera varje år. Föreningen kan ansöka om att bli befriad från att deklarera om det inte finns några inkomster som ska beskattas.

Det är bara ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som är skattskyldiga till moms och har avdragsrätt för ingående moms. Om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt är föreningens verksamhet inte ekonomisk. En förening som köper vissa varor och tjänster från andra länder kan vara skyldig att betala moms för inköpen, utan att ha någon avdragsrätt för ingående moms.

Anställa personal

Innan en ideell förening anställer personal är det flera saker att ta hänsyn till. Först ska föreningen registrera sig som arbetsgivare. Du behöver också känna till vilket ansvar föreningen har som arbetsgivare. Skatteverket har samlat information till dig som är arbetsgivare eller planerar att anställa personal för första gången. 

På verksamt.se kan du räkna ut vad det kostar att ha anställda. Du kan också läsa vanliga frågor och svar om att anställa och att vara arbetsgivare.

Lagar och regler om arbetsrätten kan upplevas svåra, krångliga och otydliga. Genom arbetsgivarorganisationer kan du som arbetsgivare få råd och stöd i olika frågor som rör arbetsrätten.

Hantera personuppgifter, medlemsregister med mera

Behandlar din förening personuppgifter, till exempel uppgifter om medlemmar i ett medlemsregister? Då måste föreningen följa dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med GDPR är att enskilde ska få större kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för era medlemmar när det gäller deras personliga integritet. Kraven på att föreningen ska informera hur det hanteras uppgifter, vilka uppgifter och ändamålet.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har tagit fram vägledningar om hur man behandlar personuppgifter i mindre föreningar och medlemsorganisationer. Lär dig mer om vad lagen innehåller och innebär för er i föreningen. Här hittar ni även användbar kunskap som andra organisationer har tagit fram.

Söka tillstånd

Behöver du söka tillstånd för din verksamhet? För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter eller kommuner till exempel att använda offentlig plats, anordna demonstration, lotteri. Det är viktig att varje förening har koll på vilka tillståndskrav som gäller och hur man söker det. Tillstånd söker man hos den myndighet eller din kommun som har ansvaret att bevilja tillståndet. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Till exempel kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter är exempel på lokala och regionala myndigheter.

För att underlätta har flera myndigheter och kommuner tagit fram information om hur du kan söka tillstånd och vilka krav som gäller.

Hos din kommun kan du söka om din förening vill bedriva lotteriverksamhet. Till exempel Umeå kommun har tagit fram tillståndsguide och evenemangslots. Tillståndsguiden hjälper dig i första hand genom de kommunala tillstånden.

Demokratihandboken - från engagemang till inflytande

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera.

demokratihandboken får du tips och idéer på hur du kan ta tillvara ditt engagemang genom att starta en förening eller vidareutveckla en som redan finns.