Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppna skolan

Tecknade hbtqi bokstäver

Vi arbetar för en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.

En webbutbildning om normer och inkludering i skolan 

Många hbtqi- personer utsätts för diskriminering, våld, trakasserier och exkludering. Skolan är den plats i samhället där unga är mest utsatta för dessa orättvisor. MUCF har tagit fram en webbutbildning om normer, hbtqi och inkludering i skolan för dig som arbetar inom skolan och vill skapa en inkluderande och trygg skolmiljö. 

Illustration för webbutbildningen en inkluderande fritid

 

Utbildningen i korthet

Webbutbildningen erbjuder ökad förståelse och kunskap kring hur hbtqi-perspektivet kan inkluderas i undervisningen och verktyg för att förbygga detta genom att aktivt arbeta med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningens workshop-del innehåller arbetsmallar som hjälper dig att driva ett systematiskt arbete kring hbtqi-frågor i skolan.

Tecknad bild på normer
Tidsåtgång

Webbutbildningen tar cirka 60 minuter + tid för det systematiska arbetet. Den kan göras på egenhand eller tillsammans.
 

Webbutbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg.  Här kan du registrera dig.

Tidigare utbildning

Tidigare har MUCF genomfört en utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal i ett mindre antal skolor. Utbildningen genomfördes i form av halvdagsföreläsningar för all personal och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner.

Målgruppen var skolpersonal inom grundskolans år 7–9 och gymnasiet. Det övergripande syftet var att verksamma inom skolan skulle få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Föreläsningarna och workshopen utgick från stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet, som togs fram av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningen genomfördes som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

För mer information kontakta info@mucf.se.

Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 h

All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar.

Innehåll:

  • Genomgång av grundläggande begrepp
  • Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
  • Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
  • Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
  • Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar

Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande.

Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer.

Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen.

Innehåll:

  • Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv
  • Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.