Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Ungdomsutbyten

MUCF fördelar EU-bidrag till projekt som genomför ungdomsutbyten mellan grupper av unga från olika länder i och kring Europa. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag.

Bidraget syftar till att engagera och stärka unga människor så att de blir aktiva medborgare och känner sig delaktiga i den europeiska integrationen. Bidraget ska också hjälpa unga att förvärva och utveckla kompetenser för livet. 

Ansökningstider 

Ansökningstiden har gått ut. Nästa ansökningsomgång öppnas i slutet av sommaren och stänger 1 oktober 2024 klockan 12.00. 

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats. 

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Det här kan bidraget gå till

Bidrag går till projekt som sammanför unga från olika länder genom ungdomsutbyten.

Ungdomsutbyten är möten mellan grupper av unga som samlas för att gemensamt genomföra ett icke-formellt lärandeprogram om ett ämne de är intresserade av. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar.

För ungdomsutbyten gäller bland annat att: 

  • Minst två ungdomsgrupper från minst två olika länder deltar i utbytet
  • Utbytet genomförs i något av de deltagande organisationernas hemländer
  • Varje ungdomsgrupp består av minst fyra ungdomar i åldern 13 till 30 år och har en gruppledare som är över 18 år
  • Utbytet består sammanlagt av minst 16 och max 60 deltagare. Om samtliga deltagare är ungdomar med begränsade möjligheter gäller minst 10 deltagare. 

Inom projekttiden, innan utbytet äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedande besök på platsen där utbytet kommer att äga rum.

Det är viktigt att projekten utformas utifrån de deltagande ungdomarnas behov och att ungdomarna aktivt deltar i alla faser av projektet, från planering och förberedelser till genomförande och uppföljning. 

Bidraget kan inte gå till vinstdrivande utbyten, turistresor, festivaler,  skolklassutbyten, språkresor eller kurser för unga som anordnas av vuxna.

Mer information om vilka regler och villkor som gäller finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Projektets längd och starttid

Projektet kan pågå i minst 3 och max 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Själva ungdomsutbytet kan pågå i minst 5 dagar och max 21 dagar, exklusive resdagar. 

För ansökningsomgången som stänger den 23 februari ska projektet påbörjas tidigast den 1 juni och senast den 31 december samma år.

För ansökningsomgången som stänger den 4 oktober ska projektet påbörjas tidigast den 1 januari och senast den 31 maj följande år. 

Ni kan söka bidraget

Bidrag kan sökas av organisationer som är etablerade i Sverige. 

Det kan vara ideella föreningar och icke-statliga organisationer, sociala företag och organisationer som arbetar med samhällsansvar samt kommunala, regionala och statliga verksamheter. Det är viktigt att organisationerna drar nytta av sitt deltagande och projektet bör därför ligga i linje med organisationens behov och mål.

Bidraget kan även sökas av en informell ungdomsgrupp bestående av minst fyra ungdomar i åldern 13 till 30 år. Det kan till exempel vara en grupp vänner eller studiekamrater som tillsammans planerar och genomför projektet. 

Mer information om vilka som kan söka bidraget finns i del B om bidraget i programhandledningen.

Internationella samarbeten

För att göra ett projekt krävs det att ni har internationella samarbetspartners inom något eller några av samarbetsländerna inom Erasmus+ Ungdom. 

Mer information om vilka länder som kan delta finns i del B om bidraget i programhandledningen

Hitta internationella partners
Samarbetsländer inom Erasmus+ Ungdom 

Bidragets storlek

Hur mycket bidrag ett projekt beviljas beror flera olika faktorer. Vissa kostnader ersätts med schablonbelopp medan andra ersätts för faktiska utgifter.

Ni bland annat få bidrag för: 

  • Organisatoriska kostnader med koppling till genomförandet av aktiviteterna
  • Förberedande besök inför utbytet
  • Kostnader för resa till och från den ort där utbytet hålls
  • Kostnader för uppehälle under utbytena (boende, mat, et cetera) 
  • Inkluderingsstöd för deltagare med begränsade möjligheter
  • Andra särskilda kostnader såsom visum och viseringsrelaterade kostnader

Mer information om hur projektbudgeten räknas ut finns i del B om bidraget i programhandledningen

Mer information om programmets budget finns på: Budget Erasmus+

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om bidraget, vilka villkor som gäller och hur du gör för att söka om bidrag: Erasmus+ Programhandledning
 
Del i programhandledningen som rör det specifika bidraget:
Ungdomsutbyte 

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar:

Läs mer om prioriteringarna i del A av programhandledningen.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.