Hoppa till huvudinnehåll
 
Youth Wiki
Finansieras av Europeiska unionen

Youth Wiki

Youth Wiki är Europeiska kommissionens webbportal där 29 europeiska länder delar med sig av fakta om deras ungdomspolitiska arbete utifrån de olika överenskommelserna på EU-nivå.

EU

MUCF ansvarar för Sveriges deltagande i Youth Wiki. Uppgifterna som presenteras där berör i huvudsak regeringens uppdrag till myndigheter som inom sina respektive områden även ansvarar för frågor som berör ungas villkor. All fakta uppdateras årligen.

10 teman

Syftet med Youth Wiki är att samla och på ett enkelt sätt dela med sig av fakta och kunskap om hur medlemsländerna arbetar med att främja ungas möjligheter till delaktighet och goda levnadsvillkor utifrån prioriteringarna i EU:s ungdomsstrategi. Databasen är indelad i tio teman:

 • Ungdomspolitik
 • Volontärarbete
 • Arbetsmarknad och entreprenörskap
 • Social inkludering
 • Delaktighet
 • Utbildning
 • Hälsa och välmående
 • Kreativitet och kultur
 • Ungas delaktighet i globala frågor
 • Ungdomsarbete (youth work)

Användningsmöjligheter

Databasen går att använda på både strategisk och operativ nivå, till exempel:

 • Underlag när en kommun, region eller regering ska ta fram strategier för ungas levnadsvillkor.
 • Underlag för analys av vilka insatser och beslut som gjorts för att förbättra för unga.
 • Se och dra lärdomar av andra länders initiativ inom olika teman.
 • Ta del av olika länders styrdokument och arbetssätt, till exempel hur unga involveras i processen.​
 • Exempel på användning

Mental health: Kartläggningen av ungas psykiska hälsa,” Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”, som MUCF och Folkhälsomyndigheten tagit fram visar att den främsta orsaken till psykisk ohälsa bland unga är krav och förväntningar, enligt unga själva. Är du nyfiken på vad andra länder gör för att främja ungas psykiska hälsa? På Youth Wiki hittar du bland annat Nederländernas insatser och strategi för psykisk hälsa.  

Social inclusion: Unga hbtqi-personer har sämre levnadsvillkor än andra unga. MUCF:s rapport “Jag är inte ensam, det finns andra som jag” visar att det fortfarande finns fördomar och normer i samhället, skolan, vården och arbetslivet som påverkar unga hbtqi-personer negativt på flera olika sätt.  Är du nyfiken på vad andra länder gör för unga hbtqi-personer? På Youth Wiki hittar du bland annat Danmarks tio regeringsinitiativ för att främja unga hbtqi-personers rättigheter.

Creativity and Culture: Rapporten Ung idag 2023 om ungas fritid visar på att pandemin har minskat ungas deltagande i fritidsaktiviteter inom bland annat kultur och idrott. Den försämrade konjunkturen och inflationen kan leda till fortsatta hinder för ungas deltagande i fritidsaktiviteter. 
Vill du lära mer om vilka reformer som andra länder, här ett exempel från Tyskland, har tillsatt för att åter öka ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter? 

EU