Attityd- och värderingsstudie

Sveriges ungdomspolitik ska bygga på kunskap. Därför genomför MUCF en omfattande attityd- och värderingsstudie, där 9000 svenska invånare i åldern 16-74 år får möjlighet att svara på frågor som rör demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Genom att låta både unga och äldre delta, kan vi studera hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer.

Rapportframsidorna på de tre delarna i Attityd- och värderingsstudien 2019

Om undersökningen

Den senaste undersökningen var den sjätte som MUCF genomfört sedan 1993. Studiens resultat presenteras i tre delrapporter som tillsammans beskriver ungas attityder till olika centrala välfärds- och demokratifrågor. 

Delrapporterna bygger på en enkätundersökning och ingår i uppföljningen av de ungdomspolitiska målen. Enkäten skickades till 6000 slumpmässigt utvalda unga i åldern 16–29 år under hösten 2018. Motsvarande enkät skickades även ut till 3000 slumpmässigt utvalda äldre personer i åldern 30–74 år, vilka utgör en äldre jämförelsegrupp. Genom enkäten har unga fått möjlighet att ge uttryck för sina attityder, som sedan har kunnat jämföras med attityder i den äldre gruppen. 

Uppdrag från regeringen

Studien genomförs var sjätte år, på uppdrag av regeringen. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och alla svar är givetvis anonyma. Resultatet ligger till grund för regeringens, kommunala och regionala beslutsfattares insatser och prioriteringar för Sveriges unga. De som får enkäten har med andra ord stor möjlighet att påverka Sveriges framtida ungdomspolitik.