Hoppa till huvudinnehåll
 

Det unga civilsamhället

Statliga tjänstepersoner arbetar på uppdrag av samtliga medborgare, även barn och unga. Ett sätt att göra det på är att ta tillvara det unga civilsamhällets kunskaper och erfarenheter. En sådan samverkan ökar kvaliteten i beslutsunderlag och därigenom förbättras myndighetens egna insatser.

I begreppet ungt civilsamhälle ryms olika former av organisationer, som ideella föreningar, nätverk, stiftelser och andra typer av arenor som engagerar och samlar unga, men vars verksamhet är skild från staten och den så kallade marknaden.

Många offentliga aktörer bjuder in organisationer till samråd och dialog. Därför finns det mycket kunskap om vad som är viktigt för att få samverkan att fungera. En samverkan kan ske både ad-hoc kring ett problem eller mer strukturerat och systematiskt ur ett långsiktigt perspektiv.

En utgångspunkt för en strukturerad samverkan är att vara medveten om vilka organisationer eller nätverk som är verksamma inom myndighetens område. När medvetenheten är på plats kan det vara enklare att avgöra vilka olika perspektiv de olika verksamheterna kan bidra med.

En annan förutsättning är att båda parter har kunskap om varandras uppdrag, förutsättningar samt sätt att arbete och organisera sig. En god samverkan kräver en förståelse för varandras olika roller och att sektorernas logik ser olika ut. Att skapa en relation till varandra är en förutsättning för all samverkan och ett steg i det kan vara att börja enkelt genom att till exempel se över att information om myndighetens verksamhet, regelverk, språk och tilltal är tillgängligt för det unga civilsamhället.

Under senare år har det vuxit fram en rad olika modeller och verktyg för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samverkan.

Verktyg för samverkan

Det finns många olika relationer och samverkansformer mellan det civila samhället och offentliga aktörer. Civilsamhället bjuds till exempel in till samråd och dialog och överenskommelser skapas för att fungera som utgångspunkt för en god samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

På sidan Samverkan med det civila samhället har vi samlat olika verktyg, metoder, modeller och exempel på samverkan

Sakråd – samla in kunskap och perspektiv på en avgränsad fråga

Inom Regeringskansliet har metoden Sakråd tagits fram. Det är en metod som kan användas för att i en avgränsad fråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

I arbetet med Sakråd har Regeringskansliet tagit fram ett metodmaterial som innehåller mallar och checklistor. Det användas under hela processen och syftar bland annat till att kvalitetssäkra Sakråd. Från urval av vilka organisationer som bjuds in, hur inbjudan formuleras till utvärdering av Sakråd.

Överenskommelser – strukturera och förbättra relationen i samverkan

Överenskommelser syftar till att strukturera och förbättra relationen mellan civilsamhället och offentliga aktörer på alla nivåer. Utgångspunkten är den nationella Överenskommelsen från 2008 mellan regeringen, SKL och ett hundratal organisationer.