Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Bidrag inom Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ Ungdom erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

 

Erasmus + Ungdom ska främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser samt utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet.
 
Inom Erasmus+ Ungdom fördelar MUCF bidrag inom programområdena Erasmus+ Mobilitet (Key Action 1) och Erasmus+ Partnerskap för samarbete (Key Action 2).

Erasmus+ Mobilitet

Det här programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet och inkludering.

Det handlar om icke-formellt lärande, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar, och genom andra metoder än föreläsningar.

Bidrag inom Erasmus+ Mobilitet:

Ungdomsutbyte

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshoppar, övningar eller diskussioner.

Till bidraget

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Personer som jobbar med unga kan genomföra seminarier, studiebesök eller utbildningar. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer genom kompetensutveckling eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

Till bidraget

DiscoverEU:s inkluderingsinsats

DiscoverEU ger unga som fyller 18 möjligheten att upptäcka Europa genom att resa med tåg. Syftet med inkluderingsinsatsen är att nå ut till unga med begränsade möjligheter som inte skulle ansöka om att delta i DiscoverEU på eget initiativ, samt att ge extra stöd till dessa unga för att utforska Europa. 

Till bidraget

Projekt för att öka ungas delaktighet

Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Projekten ska initieras och drivas av unga och kan pågå mellan 3 till 24 månader. Syftet är att uppmuntra, främja och underlätta ungas deltagande i Europas demokratiska liv samt att ge unga möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av utbyte, samarbete, kultur och samhällsengagemang. 

Till bidraget

Ackreditering

Organisationer kan ansöka om en ackreditering inom ungdomsområdet och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden 2021-2027.  Bidraget kan användas för att genomföra ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsinsatser för personer som arbetar med unga. 

Till ackreditering

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Det här programområdet erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. Genom Erasmus+ partnerskap för samarbete skapas möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och utveckla nya, innovativa metoder. 

Bidrag inom Erasmus+ Partnerskap för samarbete:

Samarbetspartnerskap

För organisationer som vill arbeta transnationellt med att utveckla metoder, hitta synergier och dela erfarenheter med andra organisationer och sektorer. Målet med projekt inom det här programområdet är utveckling, innovation och att resultat ska kunna överföras till andra verksamheter. 

Till bidraget

Småskaliga partnerskap 

För organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn som vill samarbeta, sprida metoder och utbyta erfarenheter med internationella samarbetspartners. Formatet för projekt inom det här programområdet är flexibelt och kan innehålla transnationella och nationella aktiviteter, men alla projekt ska ha en europeisk dimension. 

Till bidraget

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Erasmus+ hittar ni grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet. Handledningen förklarar hur man går tillväga och vad som krävs för att kunna ansöka.

Programhandledning Erasmus+

Viktigt om GDPR

Information om GDPR för internationella projektägare

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter

MUCF:s integritetspolicy

Mer information

Ta del av MUCF:s broschyrer om EU-programmen: