Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar om projektbidrag

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidragen.

Generellt om projektbidragen

Är det MUCF som styr villkoren och syftena med bidragen?

Nej, det är regeringen som styr. I slutet av december berättar regeringen för MUCF vilka projektbidrag som civilsamhället ska kunna söka kommande år.

Varje bidrag har en egen förordning. Där talar regeringen om vem som får söka, vilka krav som ska ställas på dem som söker och vilket syfte bidraget har. Regeringen bestämmer också hur stort belopp MUCF har att fördela. Sedan är det MUCF:s uppdrag att granska alla ansökningar och bestämma vilka projektansökningar som bäst uppfyller bidragets syfte.

Är det samma organisationer som får projektbidrag varje år?

Nej det är inte alltid samma organisationer som beviljas projektbidrag varje år. MUCF beviljar projektbidrag till de organisationer som i konkurrens med övriga bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte samt uppfyller övriga villkor. 

Även organisationer som inte beviljats projektbidrag tidigare har stor chans att lyckas. 2022 var det 38 % av organisationerna som beviljades projektbidrag för första gången.

Är det bara stora organisationer som får projektbidrag?

Om en organisation vill genomföra ett projekt för att till exempel stödja ungas organisering spelar det ingen roll om man är en stor eller liten organisation eller om man är en barn- och ungdomsorganisation eller inte. 

För att beviljas projektbidrag ska ni uppfylla kraven, ha en projektidé som stämmer med bidragets syfte och ha en tydlig ansökan som beskriver hur och vad ni ska göra.

Före ansökan

Kan vi söka projektbidrag när som helst på året?

Nej i regel går projektbidragen att söka från början av januari till mitten av februari. Alla beslut fattas sedan samtidigt i början av juni.

Behöver vi ha funnits en viss tid för att kunna få bidrag?

För vissa bidrag finns det krav på att föreningen ska ha funnits två år före det datum ansökan skickas in.

Men även om det inte finns något krav på hur länge ni ska ha funnits för det bidrag ni tänker söka så kommer MUCF att bedöma om ni verkar ha de resurser och den erfarenhet som krävs för att kunna driva ett projekt. När vi bedömer det kommer vi att titta på hur stort ert projekt är och hur mycket pengar ni söker.

Om ni inte fått bidrag från MUCF tidigare kommer ni också att få ange två referenser som skulle kunna berätta om er organisation och sina erfarenheter av att samarbeta med er.

Vid ansökan

Varför ska vi beskriva effekterna av vårt projekt i ansökan?

Regeringen har givit MUCF i uppdrag att bedöma projektens effekter i förhållande till bidragens syfte om det går. För att kunna göra det ställer MUCF frågor om det i ansökningsformuläret.

På sidan Tips till dig som söker projektbidrag hittar du exempel på hur olika organisationer jobbar med att mäta effekter och lite allmänna tips om hur man kan göra. 

Hur formulerar vi tydliga mål som kan följas upp efter projektet? 

I ansökan behöver ni beskriva varför ert projektet ska genomföras. Ju tydligare ni kan visa hur ert projekt bidrar till syftet med bidraget, desto bättre.

Om ni redan när ni planerar projektet sätter tydligt mål kommer ni också lättare att kunna jobba mot dem. På sidan Tips till dig som söker projektbidrag hittar du information om hur du sätter smarta mål.

På samma sida hittar du också intervjuer med tre organisationer som berättar om hur de jobbar med att mäta effekter och varför de gör det.

Vilken summa kan vi söka?

Varje bidrag har en bestämd mängd pengar som MUCF har i uppdrag av regeringen att fördela. Hur mycket det är hittar du på respektive bidrags webbsida.

När ni söker projektbidrag är det ni själva som gör budgeten för ert projekt. Hur mycket pengar ni kan söka beror på vad det är ni planerar att göra. MUCF gör alltid en bedömning av om er budget verkar rimlig.

På sidan Vi har fått bidrag kan du se hur mycket olika organisationer beviljats i projektbidrag tidigare.

Kan flera organisationer söka bidrag för samma projekt?

Nej, det är bara en organisation som kan vara projektägare för ett projekt. Det vill säga vara den som är ansvarig för att uppfylla villkoren för bidraget, ta emot bidraget från MUCF, ansvara för att projektet genomförs enligt beviljad ansökan och som till sist ansvarar för rapporten i e-tjänsten.

Om ni vill samarbeta med andra så ska ni beskriva vilka det är och hur samarbetet ska gå till. Tänk efter vilka olika roller ni ska ha i projektet och vad var och en ska bidra med.

MUCF kan under handläggningen av ansökan komma att be er att skicka in ett samarbetsavtal eller avsiktsförklaringar från samarbetsparter som visar de olika parternas roller i projektet.

Undersök gärna MUCF:s samverkansmodell. Där finns tips på viktiga saker att tänka på när man ska samverka.

Efter ansökan

Hur lång tid tar det att få beslut?

Många civilsamhällesorganisationer söker bidrag för sina projektidéer. Dessa ansökningar hanteras och granskas i olika steg enligt myndighetens rutiner. De projektansökningar som bäst uppfyller bidragets syfte väljs ut. Därefter kontrollerar MUCF om den sökande organisationen uppfyller de krav som finns för att kunna beviljas bidrag. 

Detta tar totalt cirka fyra månader. Alla beslut fattas samtidigt och vi strävar efter att fatta besluten i början av juni. 

Är det möjligt att få förhandsbesked på ansökan?

Nej, MUCF lämnar inte några förhandsbesked.

Hade vi inte kunna få förklara innan vi fick beslut om avslag på projektansökan?

Vi vet att det finns organisationer som önskar att de hade fått förtydliga eller förklara det som gjorde att man fick avslag på ansökan innan beslutet fattades.

Men, för att alla ska ha samma chans bedöms ansökningarna i ett första steg enbart på det som står i ansökan när den lämnas in.

Sedan är det de ansökningar som bäst uppfyller bidragets syfte och tydligt beskrivit hur projektet ska genomföras som eventuellt kan bli ombedda att komplettera vissa uppgifter. En begäran om komplettering innebär dock inte automatiskt att organisationen beviljas bidrag.

Det är därför väldigt viktigt att ni så tydligt ni kan svarar på frågorna i ansökningsformuläret. Tänk också på att beskriva hur och varför ni ska göra det ni planerar så att det klart framgår.

Kan vi anställa eller arvodera personer med pengarna från bidraget?

Ja, i de flesta fall. Läs igenom informationen på hemsidan till det bidrag ni tänkt söka. Om ni anställer eller arvoderar blir ni också arbetsgivare och ska registrera er som arbetsgivare på Skatteverket. 

Ni måste också följa god föreningssed. Det innebär bland annat att en person som sitter i föreningens styrelse inte får ta beslut om att anställa eller arvodera sig själv eller någon som är närstående till någon i styrelsen. Med närstående menas:

  • man/fru/sambo
  • förälder/vårdnadshavare
  • mor- eller farförälder
  • barn (även bonusbarn och familjehemsplacerade barn) 
  • barns (även bonusbarn och familjehemsplacerade barn) man/fru/sambo
  • barnbarn
  • syskon
  • syskons man/fru/sambo och barn