Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet – om att arbeta våldsförebyggande och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Den öppna fritidsverksamheten är en viktig del av ett brett lokalt våldsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och professioner. Verksamheter som sker på ungas fritid kan vara ett av få ställen där unga frivilligt träffar professionella vuxna som möter dem i ögonhöjd och som de unga kan bygga tillitsfulla relationer till. Den potentiellt nära och stödjande relationen betyder att den som arbetar inom dessa verksamheter kan få kännedom om ungas utsatthet på ett annat sätt än andra yrkesgrupper.

På den här sidan hittar du information om olika typer av våld, om hedersrelaterat våld och förtryck och om vad det innebär att arbeta våldsförebyggande. Vi har tagit fram två processtöd som kan användas för workshops:

Vi rekommenderar att genomföra workshopen om att arbeta våldsförebyggande först och därefter workshopen om att arbeta för att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I materialet hittar du även aktuella länkar för dig som vill fördjupa din kunskap.

Olika typer av våld

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt en definition av våld utifrån fyra olika våldstyper. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller handla om försummelse. Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker och så vidare.

 • Fysiskt våld – slag, sparkar, stryptag
 • Psykiskt våld – verbala kränkningar, kontroll, hot, nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, tvång och trakasserier och social isolering
 • Sexuellt våld – påtvingad sexuell handling, våldtäkt
 • Försummelse – omsorgssvikt av personer med behov av stöd och vård såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Digitalt våld – hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS
 • Ekonomiskt våld – begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter
 • Materiellt våld – förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter

Vad innebär det att arbeta våldsförebyggande?

Våldsförebyggande arbete, eller våldspreventivt arbete, syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Våldsförebyggande arbete innebär att göra insatser innan våldet har uppstått, innan någon har blivit utövare eller offer, samt att förebygga att förövare återfaller i ett våldsbeteende. Våldspreventivt arbete kan bedrivas på flera olika sätt. Det är vanligt att arbetet beskrivs utifrån tre olika nivåer:

 • Universell prevention: Insatser riktade till alla
 • Selektiv prevention: Insatser riktade till riskgrupper
 • Indikerad prevention: Insatser riktade till redan drabbade

Exempelvis definieras insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck oftast som selektiv våldsprevention.

Den öppna fritidsverksamheten unika roll i det våldsförebyggande arbetet

Barn och unga har rätt till en uppväxt fri från våld och en meningsfull och utvecklande fritid enligt barnkonventionen. Genom att arbeta våldsförebyggande kan den öppna fritidsverksamheten stärka ungas rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Likaså kan verksamheterna bidra till prosociala nätverk och meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket i sig kan verka våldsförebyggande.

Den öppna fritidsverksamheten har en unik roll och potential i det våldsförebyggande arbetet. Verksamheterna bygger på frivillighet och intresse- och lustdrivna aktiviteter där barns och ungas intressen och behov står i centrum. Fritidsledare kan ha ett stort tillitskapital hos barn och unga de möter, vilket innebär att de har en unik roll i det våldsförebyggande arbetet i jämförelse med andra verksamheter. För vissa barn och unga utgör öppen fritidsverksamhet den enda trygga arenan, när det inte fungerar i hemmet eller i skolan.

Att verksamheten har välutbildad personal som kontinuerligt kompetensutvecklas utifrån sitt uppdrag är en förutsättning för att den öppna fritidsverksamheten ska lyckas med ett våldsförebyggande arbete. Som en del i vårt arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har vi tagit fram ett grundläggande workshopmaterial riktat till chefer, verksamhetsansvariga och fritidsledare.

Förslag på upplägg av workshop om att förebygga och att upptäcka våld

I workshopmaterialet har vi samlat information varvat med konkreta tips och diskussionsövningar att genomföra gemensamt i personalgruppen. I materialet presenteras bland annat viktiga begrepp, kunskap om våldsuttryck och utsatta målgrupper samt övningsexempel utifrån situationer som kan uppstå kopplat till att arbeta våldsförebyggande i den öppna fritidsverksamheten. 

Workshopmaterialet innehåller ett processtödmaterial som är riktat till dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande inom öppen fritidsverksamhet. Utbildningsmaterialet är utformat som en totalt 3 timmar lång utbildning för en personalgrupp. Du kan dela upp utbildningen till flera tillfällen, detta beskrivs vidare i stödmaterialet.

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är våld och hot som begränsar en persons handlingsutrymme. Flickor, men även pojkar begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. Till hedersnormerna hör bland annat uppfattningen att familjens rykte och anseende är beroende av kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld. Även pojkar och unga män är utsatta för hot, kontroll och begränsningar samt äktenskapstvång som har sin bakgrund i hedersrelaterade normer. Pojkar förväntas också i stor utsträckning att bevaka och kontrollera sina systrar eller andra kvinnliga släktingar. En person kan leva i en hederskontext samtidigt som personen har en funktionsvariation och till exempel är homosexuell. Detta kan innebära en extra utsatthet.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det finns ett starkt kollektivistiskt inslag, ofta i en familj och släktrelation. Detta innebär att individens intresse och handlingar anses vara underordnat familjens intresse och att individens sexualitet och intima relationer är hela familjens angelägenhet som kan påverka familjens anseende.

För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om exempelvis följande:

 • Inte rätt att själv välja partner
 • Inte rätt att själv välja sociala kontakter utanför familjen
 • Vara begränsad i val av fritidsaktiviteter
 • Vara begränsad i val av klädsel
 • Vara begränsad i val av studier, arbete och bostad
 • Tvingas ingå barn- och tvångsäktenskap
 • Våld och hot om våld, inklusive dödligt våld

Förslag på upplägg av workshop om att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck

I workshopmaterialet har vi samlat information varvat med konkreta tips och diskussionsövningar att genomföra gemensamt i personalgruppen. I materialet presenteras bland annat viktiga begrepp, kunskap om uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, övningsexempel utifrån situationer som kan uppstå kopplat till att arbeta med att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck i den öppna fritidsverksamheten. 

Workshopmaterialet består både av en webutbildning och ett processtödmaterial. Processtödmaterialet är riktat till dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande inom öppen fritidsverksamhet. Utbildningen kan delas upp i tre tillfällen. Innan varje del ska samtliga i personalen självständigt ha gått igenom vissa delar av webutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck. Vilka delar framgår av processtödmaterialet. Processtödmaterialet genomförs sedan i en personalgrupp med ledning av dig som är chef, verksamhetsansvarig eller motsvarande.

Det är en fördel att först ha gått igenom workshopen om att förebygga och upptäcka våld.

Webbutbildningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

Mer kunskap om öppen fritidsverksamhet och att arbeta våldsförebyggande

MUCF har genomfört en kunskapssammanställning av kunskapsläget inom hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete inom den öppna fritidsverksamheten. Kunskapssammanställningen ger en översikt av kunskapsläget, visar exempel på arbetssätt och metoder från verksamheter och beskriver den öppna fritidsverksamhetens roll i det våldsförebyggande arbetet.

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

MUCF har även tagit fram rapporten; Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga. Rapporten är skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark. Syftet med rapporten är att lyfta fram ett socialt investeringsperspektiv på förebyggande och främjande arbete inom fritidssektorn. 

 

Barnafrid har tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam eller på något annat sätt möter barn och unga en kunskapsbas om att upptäcka, bemöta och hjälpa barn och unga som varit utsatta för våld och övergrepp. Utbildningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. 

Skolverket har webbutbildningarna om sexualitet, samtycke och relationer som riktar sig till lärare samt personal i fritidshemmet.

Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Även personal inom fritidshem ryms inom detta uppdrag.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. De driver webbplatsen hedersfortryck.se som är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Speciellt för dig som arbetar med ungas fritid inom idrotten 

Riksidrottsförbundet har tagit fram en webbsida som ger vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet. Webbsidan innehåller bland annat vägledning kring strukturer, rutiner och att arbeta med kultur och beteenden.

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: