Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Bidraget syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).

Fritiden är betydelsefull för alla unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser runt om i landet för dem. MUCF:s rapporter visar att unga hbtqi-personer är en grupp som kan möta olika hinder under sin fritid. Det finns därför ett behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter som vänder sig särskilt till unga hbtqi-personer.

Att få vara i sammanhang där det finns andra öppna unga och vuxna hbtqi-personer kan vara särskilt betydelsefullt för den här gruppen. Unga hbtqi-personer efterfrågar egna mötesplatser parallellt med inkluderande och välkomnande allmänna fritidsverksamheter.

Ansökan

Ansökningsperioden är nu stängd.

Det här kan bidraget användas till

Projektbidrag kan lämnas till insatser som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses en fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under tjugofem år.

På sidan Så handlägger MUCF projektansökningar hittar du mer information om vilka krav vi ställer.

Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara:

  • en ideell organisation som är självständig, demokratiskt uppbyggd och har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år eller
  • ett trossamfund eller en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, som saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige.

Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ansökningar som kommer in granskas så att de uppfyller kraven enligt 

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

Från och med 1 januari 2022 gäller dessa uppdaterade generella villkor (pdf).

Prioritering

Vi eftersträvar att fördela bidrag över hela landet, både i tätort, landsbygd och områden med socioekonomiska utmaningar. Möjlighet till, eller redan pågående, samverkan med kommuner och regioner är fördelaktigt.

Här hittar du både ett exempel på hur man kan samverka för att utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer och MUCF:s samverkansmodell.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta samma kalenderår som det ansöks och kan pågå i högst tolv månader. Det kan som tidigast starta den 18 juni 2022. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela cirka två miljoner kronor inom stödformen under 2022.

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidrag.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: