Hoppa till huvudinnehåll
 

Nationella ungdomsenkäten

En stor del av den statistik som myndigheten redovisar om ungas levnadsvillkor kommer från den nationella ungdomsenkäten. Där svarar unga själva på frågor om vad de gör på fritiden, hur det är i skolan och hur de upplever olika delar av sitt liv.

Undersökningen riktar sig till unga mellan 16 och 25 år. Den görs vart tredje år och är en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet. I den senaste undersökningen som genomfördes 2021 skickades enkäten till 12 000 unga som tillsammans representerar unga i Sverige i åldersgruppen 16-25 år. Det var 50 procent som svarade.

Om du vill veta vad vi frågar om, så kan du ladda ner hela enkäten från 2021:

Svaren används för att kunna beskriva för politiker, andra beslutsfattare och tjänstemän hur unga har det idag och hur de kan få det bättre. Några av frågorna har varit med i undersökningen under många år och andra är nya för i år. På webbportalen Ungidag.se kan du se resultatet från tidigare undersökningar för några av frågorna. Ett exempel är hur stor andel av ungdomarna som är intresserade av samhällsfrågor.

Metod och genomförande

Den nationella ungdomsenkäten har genomförts var tredje år sedan 2004. Varje gång undersökningen genomförs används ett slumpmässigt urval av unga i Sverige i åldersgruppen 16-25 år. I undersökningen som genomfördes 2021 skickades enkäten till 12 000 unga varav 50 procent svarade.

Datainsamling och svarsfrekvens

Utskicket av ungdomsenkäten föregicks av ett aviseringsbrev en vecka innan utskicket av enkäten. Där informerades de unga om att undersökningen var på väg och hade även möjlighet att logga in och svara via webben (denna möjlighet erbjöds även i övriga utskick). Den första postenkäten skickades ut den 19 mars och datainsamlingen avslutades 29 maj. Under insamlingsperioden gjordes flera påminnelser, både genom brev och SMS. De allra flesta (84 procent) valde att besvara enkäten via webben istället för att returnera en postal enkät.