Hoppa till huvudinnehåll
 
MUCF Ungdomar i profil

Om oss

På MUCF är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar alltid i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterarar och genomför insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på nationell och europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. Genom våra internationella samarbeten ger vi unga möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.

Regeringens uppdrag till oss

Våra uppdrag kommer från regeringen och varje år återrapporterar vi till dem hur arbetet har gått. I vår instruktion från regeringen står det att vi ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att: 

  1. ta, fram, samla och sprida kunskap
  2. bidra till samordning av statliga insatser
  3. samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer
  4. fördela statsbidrag

Vår internationella verksamhet bidrar också till att målen inom de två politikområdena nås. I instruktionen fastställs att MUCF ska vara:

  1. nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdomsfrågor
  2. nationell korrespondent för Youth Wiki-verktyget
  3. nationell kontaktpunkt för Ett Europa för medborgarna

MUCF ska också representera Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén

Strategisk myndighet för unga HBTQI-personer

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja ungas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi ska också integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete. 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Vi och många andra myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering (JiM). Det innebär att all verksamhet hos oss ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att vår verksamhet ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: