Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Bedömning av ansökningar

MUCF följer bedömningskriterierna som finns i programhandledningarna. Läs igenom de delar som gäller typen av projekt som ni söker, fundera på hur ert projekt möter kriterierna och förklara kopplingen tydligt i er ansökan.

Gemensamma prioriteringar

Utöver de detaljerade kriterierna för varje bidrag så omfattas båda ungdomsprogrammen av fyra gemensamma prioriteringar som ska säkerställa att alla projekt som får bidrag ger samma förutsättningar åt alla deltagare.

Dessa grundläggande prioriteringar är baserade på övergripande EU-strategier och beskrivs också i detalj i programhandledningarna. I korthet:

Bedömningsprocessen

Poängräkning

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att den får minst 60 poäng totalt samt minst 50% av varje delkriteriums maxpoäng.

För Erasmus+ Mobilitet : I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans, sedan kvalitet i projektdesign och kvalitet i projektledning.

För Erasmus+ Partnerskap för samarbete: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans och sedan påverkan.

Bedömning av kapacitet

MUCF kan komma att begära in förtydligande underlag för att bedöma en ansökares operationella och/eller finansiella kapacitet. 

Om en organisation söker medel inom ett projekt för mer än 60 000 euro behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning eller för informella grupper får det maximalt beviljade beloppet per ansökan inte överstiga 60 000 euro totalt. 

MUCF definierar otillräcklig finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som otillräckligt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

Avslag på formella grunder

Alla ansökningar genomgår en formell kontroll för att säkerställa att ansökan är giltig. Kontroll görs bland annat av organisationsform, partnerskap, att signaturer är korrekta och att minimikrav på deltagare, dagar och datum uppfylls.

Om en ansökan inte fullt ut uppfyller de formella kraven kan den komma att avslås på formella grunder utan att en kvalitativ bedömning görs. Beslut om formella avslag fattas löpande under en ansökningsrunda.

Ansökningar från organisationer som inte har en certifierad OID när beslut om bidrag fattas kommer att avslås på formella grunder.

Nya organisationer

För nya organisationer som blir beviljade medel ringer MUCF:s handläggare upp dessa och pratar med dem innan vi signerar kontraktet. Om vi inte får kontakt med organisationen så förfaller erbjudandet. Detta gäller för hela Erasmus+ oavsett programdel.

Handledning för experter

EU-kommissionen publicerar handledningar för experter som arbetar med kvalitetsbedömning av ansökningar som inkommit till EU-programmen. Dessa går att ladda ner här (på engelska):