Hoppa till huvudinnehåll
 

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag - den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. Barnkonventionen ger barn och unga bland annat rätt till en meningsfull fritid.

Illustration med figurer som ska föreställa unga personer i öppen fritidsverksamhet

Att barnkonventionen är lag innebär att ungas rätt till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter blir en central del. Fritiden är betydelsefull och barnkonventionen är ett viktigt redskap för att skapa förutsättningar för alla unga att delta på lika villkor.

Den öppna fritidsverksamheten bygger på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet. MUCF:s tidigare undersökningar visar att vissa grupper av unga upplever hinder att delta. Därför ställs det krav på trygga och tillgängliga verksamheter med kompetenta, vuxna förebilder.

Genom att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter skapar vi förutsättningar för att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor.

Vi har tagit fram en verktygslåda som hjälper dig som ska införa barnrättsperspektivet i den öppna fritidsverksamheten.

Varför är barnkonventionen så viktig?

Att arbeta med barn innebär att arbeta med barns rättigheter! Det gäller alla som arbetar i det offentliga, till exempel inom olika typer av kultur- och fritidsverksamhet.

Barnkonventionen handlar om barn och unga i åldrarna 0-18 år. Den beskriver rätten till trygghet, inflytande och rätten att vara sig själv. Barnkonventionen understryker statens ansvar för att skydda barn och ge dem möjlighet till en positiv utveckling. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är. Barnkonventionen stärker dig i ditt arbete och hjälper dig att synliggöra vad dessa rättigheter innebär i praktiken.

Barnkonventionen är svensk lag

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och vi har haft förpliktelser att följa konventionen sedan dess. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter även svensk lag, vilket ytterligare stärker barnets rättigheter. FN har valt ut fyra artiklar som fungerar som grundprinciper. Tillsammans formar de en attityd till barn som kan beskrivas som konventionens barnsyn.

  • Artikel 2: Icke diskriminering
  • Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet
  • Artikel 6: Rätten till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 12: Rätten till delaktighet och inflytande

Barnkonventionens 54 artiklar skapar tillsammans en helhet. Några artiklar som berör kultur- och fritidsområdet dagligen är:

  • Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.
  • Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp till att aktivt delta i samhället.
  • Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt fritt delta i det kulturella livet.

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats.

Så här kan du arbeta utifrån barnkonventionen

MUCF har tagit fram en handbok för dig som jobbar inom kommun, region eller statlig förvaltning, så att du kan leva upp till ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i ditt arbete. Den förklarar vilket ansvar du har, när du behöver involvera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv och hur det kan integreras. 

Vårt sätt - Att arbeta med barnrätt och rättighetsbaserat ungdomsperspektiv