Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrativillkor - så granskar vi

För att kunna få organisationsbidrag från MUCF måste ni respektera demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbudet mot diskriminering.

Nästan alla bidrag kräver också att er organisation är självständig och demokratiskt uppbyggd.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Organisationen måste vara en självständig ideell förening (en egen juridisk person). En demokratiskt uppbyggd organisation innebär en medlemsbaserad organisation. Det vill säga att organisationen har enskilda medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är demokratiskt uppbyggda. 

Det innebär följande:  

Organisationen måste ha stadgar 

Organisationen måste ha antagit stadgar som reglerar:

 • hur beslut fattas
 • hur föreningen företräds
 • hur ansvar kan utkrävas
 • hur stadgarna kan ändras och
 • vad som krävs för att upplösa föreningen.

Stadgarna ska även vara antagna i demokratisk ordning och så pass fullständiga att organisationens namn, dess syfte och vilken verksamhet som ska bedrivas framgår.

Medlemmarna ska ha inflytande över ekonomi och verksamhet

För att en organisation ska anses vara demokratiskt uppbyggd ska medlemmarna ha möjlighet att, direkt eller indirekt, påverka verksamheten. 

Det innebär att varje medlem ska ha rösträtt när beslut fattas på ett årsmöte eller liknande (kan exempelvis även kallas för föreningsstämma, årsstämma eller kongress), antingen direkt eller via ombud.

Det är medlemmarna som beslutar om organisationens ekonomi. Det är dock tillåtet att överlåta skötseln av ekonomin till en redovisningsfirma eller liknande.

Medlemmarna ska utse styrelse

Styrelsens ledamöter ska väljas av medlemmarna på årsmötet.

Medlemmarna ska utse en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning

För att få statsbidrag från MUCF måste organisationen ha en oberoende revisor som granskar styrelsen och dess förvaltning. Gäller det en internrevisor ska denne väljas av medlemmarna vid ett årsmöte. 

Enligt god föreningssed ska revisorn vara oberoende av styrelsen som den ska granska. Det innebär att revisorn inte får:

 • vara ledamot i organisationens styrelse, varken innevarande eller föregående år
 • vara närstående* till någon i styrelsen
 • arbeta med organisationens förvaltning eller bokföring
 • vara anställd av organisationen
 • stå i skuld till organisationen.

Revisorn kan dock vara medlem i organisationen.

Om man väljer en auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag som främst ska granska den ekonomiska redovisningen så kan styrelsen få välja revisor/revisionsbolag.

*Med närstående menas: make (även sambo), förälder, mor- och farförälder, barn (även bonusbarn och familjehemsplacerade barn) och barns make, barnbarn, syskon, syskons make och barn.

Medlemmarna beslutar om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet

Det är medlemmarna som på årsmötet bestämmer om den avgående styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Organisationen ska vara öppen för nya medlemmar - begränsning kan vara tillåtet i vissa fall

Att organisationen är öppen för nya medlemmar innebär:

 • att medlemsantalet kan skifta utan att stadgarna ändras
 • att den som ansöker om medlemskap och uppfyller de krav som ställs i stadgarna ska antas som medlem.

Sällskap där medlemmar väljs in har slutet medlemskap.

Det är tillåtet att begränsa vem som får bli medlem om det görs i generella termer utan att peka ut en speciell person. En barn- och ungdomsorganisation kan till exempel ha en åldersgräns för medlemskap. I deras stadgar kan det stå: ”För att vara medlem i föreningen får man vara högst 30 år.”

Krav på demokratisk verksamhet

För att beviljas bidrag från MUCF måste både organisationen och dess företrädare respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i verksamheten.

Syftet med organisationen och dess verksamhet ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde.

Exempel på krav för att bedriva en demokratisk verksamhet

Kraven innebär bland annat att:

 • Både företrädare och inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning.
 • Organisationens verksamhet får inte exkludera människor på grund av kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl. 
 • Organisationen får inte uttrycka sig i strid mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i verksamheten vare sig på webbplatser kopplade till organisationen, i sociala medier eller i sina beslutade dokument som till exempel stadgar, årsmötesprotokoll eller programförklaringar.

Granskning och uppföljning

MUCF granskar om organisationen och dess verksamhet kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet på olika sätt.

Genomgång av skriftlig information

MUCF granskar de uppgifter organisationen uppger i sin ansökan. 

Därutöver gör myndigheten en omvärldsbevakning av organisationen och dess företrädare.

Granskningen utförs för att bedöma om organisationens verksamheten och syfte är förenlig med villkoren i förordningen.

Om något blir fel eller om MUCF får in nya uppgifter

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. 

Om detta händer kontaktar MUCF organisationen skriftligen för att få organisationens syn på uppgifterna. Organisationens svar blir en del av det MUCF tar hänsyn till vid beslut om vad som ska ske i nästa steg som kan vara att: 

 • inte göra något (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till bidraget)
 • besluta att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • besluta att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget. Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag gör MUCF en polisanmälan.

MUCF besöker ett antal organisationer som får bidrag

Under året besöker MUCF ett antal organisationer som får bidrag. Syftet är både att följa upp hur bidragen används och att lära sig mer om de organisationer och verksamheter som får medel från MUCF. Om din organisation väljs ut blir ni kontaktade för planering av ett besök.